Конкурс за подстицајна средства из Локалног фонда за развој пољопривреде у општини Сечањ у 2024. години

У складу са уговором о сарадњи закљученим између Oпштине Сечањ, Фондације Ана и Владе Дивац и Регионалног центра за друштвено-економски развој - Банат, а уз подршку УСАИД-овог Пројекта „Велика мала привреда”, Имплементациони партнер Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат, дана 26.04. 2024. године расписује:

Конкурс за подстицајна средства из Локалног фонда за развој пољопривреде у општини Сечањ у 2024. години

Конкурсом је планирана подршка физичким лицима - носиоцима комерцијалних пољопривредних газдинстава који се баве производњом и прерадом хране. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 3.000.000,00 динара за 2024. годину. Овим конкурсом се посебно позивају жене и млади који су носиоци пољопривредних газдинстава да се пријаве и користе подстицајна средства за развој своје производње.

Инфо сесија за све заинтересоване учеснике конкурса одржаће се у згради Општине Сечањ (Вожда Карађорђа 57, Сечањ) 17.05.2024. са почетком у 10:30ч.

Право учешћа по овом конкурсу имају:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, старости од 18 до 65 година:
  • која имају пребивалиште минимално 3 године на територији локалне самоуправе;

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу.

Физичко лице - носилац пољопривредног газдинстава који оствари право по овом основу потписује уговор са Имплементационим партнером Регионалним центром за друштвено-економски развој - Банат са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ средстава за набавку опреме, машина или грла је 300.000,00 динара са ПДВ-ом док је минималан 60.000,00 динара са ПДВ-ом по пољопривредном произвођачу.

Уколико корисник средстава врати позајмицу до краја друге године коришћења средстава, Локална самоуправа ће извршити поврат до 10 % од укупног износа средстава одобрених кориснику, а максимално 30.000,00 динара.

Уколико је кориснику потребна опрема или машина чија је цена већа од максимално дозвољеног износа назначеног у конкурсу, у том случају корисник има право да аплицира за опрему или машину чији је износ са ПДВ-а већи, са тим да разлику у цени опреме плаћа самостално, а подстицајна средства користи како би лакше реализовао инвестицију.

Предмет подстицајних средства

Подстицајна средства намењена су за набавку:

 • Нове механизације и опреме потребне за пољопривредну производњу и прераду пољопривредних производа;
 • Набавка квалитетних приплодних и уматичених грла крупне, ситне стоке и живине;
 • Набавка кошница, пчелињих друштава и машина и опреме за пчеларство;
 • Подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе, као и инвестиције у повртарству.

Обавезе корисника подстицајних средстава

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позaјмљених средстава.

Такође, корисници подстицајних средстава преузимају обавезу да у наредне три године, од потписивања уговора са Имплементационим партнером,  врате средства следећом динамиком:

 • У првој години реализације уговора одобрен је грејс период.
 • У другој години реализације уговора 50% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши тромесечно у четири једнака дела у току уговорне  године.
 • У трећој години реализације уговора 50% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши тромесечно у четири једнака дела у току уговорне године.

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања средстава. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Kонкурс је отворен до 27. маја 2024. године, без обзира на начин достављања. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

Обавезна конкурсна документација:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Сагласност за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2024. годину
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор Е-аграр
 • Потврда о броју уматичених грла (за сточаре)
 • Потврда из Националне службе за запошљавање за незапослена лица или потврда о радном односу за запослена лица, а чек од последње пензије за пензионере
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних приходa.
 • Предрачун потребне механизације, опреме или грла са детаљним описом - спецификацијом

Додатна конкурсна документација:

 • Уколико подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико подносилац пријаве има осигурање засада/грла, доставља потврду о осигурању

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

Инвестиција која је предмет програма не сме да буде испоручена или плаћена делимично или у  целости пре потписивања уговора о додели подстицајних средстава.

Поступак спровођења конкурса:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране Имплементационог партнера у смислу комплетности и административне усаглашености.

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима, које доставља Имплементационом партнеру, који објављује прелиминарну листу реда првенства за доделу средстава. Подносиоци пријаве могу уложити приговор у писаној форми Комисији у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне листе Иплементационом партнеру.

О основаности приговора Kомисија одлучује у складу са правилима јавног позива и на основу података наведених у приговору, конкурсне документације, чињеничног стања утврђеног приликом теренског обиласка подносиоца захтева, уколико је неопходно. Након рока за приговор, и разматрања евентуалних приговора од стране подносилаца пријава, Kомисија објављује коначну листу реда првенства за избор корисника.

Корисник мере по остваривању права потписује Уговор са Имплементационим партнером о правима и обавезама која су јасно дефинисана Уговором.

Критеријуми за бодовање:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

да

до 30

2.

Корисник већ има развијену производњу и/или прераду

да

5

3

подносилац пријаве има осигурање засада/грла, доставља потврду о осигурању

да

5

 

4.

Газдинство има мање од 2 ha јагодичастог воћа, односно мање од 2 ha другог воћа, односно 0,1-5 ha цвећа, односно 0,2 до 2 ha винове лозе, односно мање од 0,5 ha  пластеника, или мање од 3 ha производње поврћа на отвореном простору,  или има од 0,5 до 10 ha под остали усевима регистрованим у изводу из биљне производње

да

5

Газдинство има до 10 грла оваца/или до 5 грла  коза/или до 5 грла  говеда /или до 10 грла свиња аутохтоних раса/или до 10 регистрованих и обележених кошница

да

5

5.

Тражена опрема доприноси развоју газдинства

да

до 10

6.

Лице - носилац газдинства са дипломом у области пољопривреде

да

10

 

 

7.

 

Лице - подносилац пријаве до 30 година старости

да

10

Лице  - подносилац пријаве од 31 до навршених 40 година старости

да

5

Лице  - подносилац пријаве старији од 40 година старости

да

1

 

8.

Лице - подносилац пријаве нема заснован радни однос 

да

10

Лице  - подносилац пријаве има заснован радни однос или је пензионер

да

3

9.

Носилац газдинства је жена

да

10

 

Максималан број бодова

 

100

 

Начин достављања документације

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученом поштом на адресу:

Регионални центр за друштвено-економски развој - Банат

Др Kорнела Радуловића 18, 23000 Зрењанин

Са назнаком за „Конкурс за подстицајна средства из Локaлног фонда за развој пољопривреде у општини Сечањ за 2024. годину“

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријава је продужен до 4. јуна 2024. године.

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и Имплементационог партнера, као и на интернет страницама партнера на пројекту.

www.divac.com/rs/Konkursi

www.secanj.ls.gov.rs/  

www.banat.rs

За све додатне информације можете да се обратите координаторима пројекта:

 1. Фондација Ана и Владе Дивац

Милијан Мараш, 062/778793, [email protected]

 1. Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат

Дејан Ненадовић, 064/5557379, [email protected]

 1. Општина Сечањ

Љиљана Јовичић, 069/8023441, [email protected]

Јавни позив се објављује у оквиру програма „Локални фондови за развој пољопривреде“ који спроводи Фондација Ана и Владе Дивац у оквиру Пројекта „Велика мала привреда“, који финансира УСАИД, а имплементира АЦДИ/ВОЦА.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti