Image by gpointstudio on Freepik

Image by gpointstudio on Freepik

Kompanija MGI/Complete Genomics, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, objavljuje konkurs za dodelu stipendija studentima

- Elektrotehničkog fakulteta, Matematičkog fakulteta i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

- Prirodno-matematičkog fakulteta (svi odseci osim Psihologije), Fakulteta inžinjerskih nauka (Računarska tehnologija i softversko inženjerstvo, Bioinženjering), Fakulteta tehničkih nauka (Računarsko i softversko inženjerstvo), Fakulteta medicinskih nauka (samo za studente doktorskih studija), Univerziteta u Kragujevcu, i

- Fakulteta tehničkih nauka, sa akademskih studija Biomedicinsko inženjerstvo, Energetika, Elektronika i telekomunikacije, Informacioni inžinjering, Računarstvo i automatika, Softversko inžinjerstvo i informacione tehnologije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje, Matematika u tehnici, Univerziteta u Novom Sadu.

- Prirodno-matematički fakultet sa akademskih studija Matematika i informatika, Fizika, Hemija, biohemija i zaštita životne sredine, Biologija i ekologija,  Univerziteta u Novom Sadu.

Konkurs je otvoren od 15. maja do 15. juna 2024. godine

Stipendije će se dodeljivati studentima koji u oktobru 2024. godine upisuju prvi put studije prvog, drugog ili trećeg stepena akademskih studija, i to:

 1. Za studente IV godine osnovnih studija, u mesečnom iznosu od 80 USD1  u toku trajanja školske godine,
 2. Za studente I godine master studija , u mesečnom iznosu od 100 USD1 u toku trajanja školske godine,
 3. Za studente I, II ili III godine doktorskih studija, u mesečnom iznosu od 120 USD1 u toku trajanja školske godine.

Osnovni uslovi za dodelu stipendije za sva tri fakulteta su:

 1. Prebivalište na teritoriji Republike Srbije
 2. Student nije u radnom odnosu u nekoj kompaniji, ali može biti zaposlen na navedenim fakultetima
 3. Student je prema studijskom programu, redovno bez obnove godine, položio sve ispite iz prethodnih godina studija sa prosečnom ocenom 8,0 ili više.

_________________________________________

1 U dinarskoj protivrednosti na dan uplate

 

I POTREBNA DOKUMENTA

Svi kandidati se prijavljuju na konkurs isključivo ONLINE i prilažu sledeću OBAVEZNU dokumentaciju:

 1. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične isprave sa podatkom o adresi prebivališta.
 2. Skenirano/fotografisano uverenje o upisanoj tekućoj odgovarajućoj školskoj godini osnovnih akademskih studija i postignutom uspehu u prethodnim školskim godinama
 3. Dokaz da nije u radnom odnosu - izvod iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu iz PIO fonda da nema uplata iz radnog odnosa ili dokaz da je zaposlen/angažovan na fakultetu (skenirana kopija Ugovora o radu). Samo oni koji prođu u drugi krug selekcije i budu obavešteni o tome
 4. Za studente koji upisuju master studije u školskoj 2024/2025. godini - Uverenje o poslednjoj upisanoj akademskoj godini  i uverenje o položenim ispitima do trenutka podnošenja prijave za stipendiju. Studenti koji budu izabrani, pre potpisivanja ugovora o stipendiranju biće u obavezi da dostave dokaz da su upisali master studije na jednom od ova tri fakulteta.
 5. Za studente doktorskih akademskih studija: Fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim i master akademskim studijama i Uverenje o upisanoj odgovarajućoj godini doktorskih akademskih studija i položenim ispitima do trenutka podnošenja prijave za stipendiju.
 6. Motivaciono pismo i CV.
 7. Pismo preporuke od najmanje jednog nastavnika/nastavnice sa fakulteta.

Dodatna dokumentacija:

Svi kandidati mogu podneti i DODATNU dokumentaciju, koja će takođe biti uzeta u obzir prilikom utvrđivanja redosleda kandidata:

 1. Dokaz o objavljenim radovima u stručnim i naučnim časopisima
 2. Dokazi o učešću na međunarodnim konferencijama, stručnim skupovima, projekrima, studenstkim razmenama, nagradama, takmičenjima i sl. (Liste učesnika, linkovi ka događajima i sl)
 3. Za studente iz osetljivih društvenih grupa dokaz o pripadnosti društvenoj grupi (jednoroditeljske porodice - urmlica roditelja, sudska presuda o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih kada je roditelj nepoznat; izbegličke/ raseljeničke porodice - potvrda Komesarijata ili oštinskog Povereništva; studenti sa invaliditetom i studenti sa hroničnim bolestima - lekarska potvrda; studenti bez roditeljskog staranja - potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja)
 4. Potvrda o volonterskom angažmanu izdata od nadležne inistucije, organizacije civilnog društva, Crvenog krsta i sl.

II KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju
 2. motivaciono pismo, CV i pismo preporuke
 3. objavljeni radovi, nagrade i učešće u međunarodnim projektima
 4. pripadnost osetljivoj društvenoj grupi
 5. volonterski i društveno koristan rad

------------------------------------------------------------------------------------

 1. Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se visinom prosečne ocene (od 8,5-10 bodova)
 2. Motivaciono pismo i CV i pismo preporuke (max. 5 bodova)
 3. Objavljeni radovi, nagrade i učešće u međunarodnim projektima (1-3 boda)
 4. Pripadnost osetljivoj društvenoj grupi (1 bod)
 5. Volonterski i društveno koristan rad (1 bod)

Maksimalan broj bodova po svim osnovama je 20. Studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama. Nakon bodovanja prispelih kandidata, sa najbolje rangiranim kandidatima biće obavljeni razgovori, nakon čega će biti doneta konačna odluka o prihvaćenim stipendistima za finansiranje.

III POSTUPAK

Na osnovu odluke o dodeli stipendije, kandidat zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou, tokom 10 meseci trajanja školske 2024/2025. godine.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja. Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju da se naknadno utvrdi krivotvorenje dostavljenih podataka, ili ispisa sa studijskog programa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na [email protected] sa naznakom «MGI/Complete Genomics - Dr Rade Drmanac» u naslovu e-pošte.

PRIJAVI SE

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti