Конкурс за подстицајна средства из локалног фонда за развој пољопривреде у општини Голубац у 2024. години

У складу са уговором о сарадњи закљученим између локалне самоуправе Голубац, РРА Браничево-Подунавље и Фондације Ана и Владе Дивац, а уз подршку УСАИД-овог Пројекта „Велика мала привреда”, Имплементациони партнер  - РРА Браничево-Подунавље расписује:

 

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ИЗ ЛОКАЛНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ у 2024. ГОДИНИ

 

Конкурсом је планирана подршка физичким лицима - носиоцима комерцијалних пољопривредних газдинстава који се баве производњом и прерадом хране. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 3.000.000,00 динара. Овим конкурсом се посебно позивају жене и млади који су носиоци пољопривредних газдинстава да се пријаве и користе подстицајна средства за развој своје производње.

 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 

 • Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом,:
 • која имају пребивалиште  на територији локалне самоуправе
 • немају евидентираних неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе ( доставља се уверење из ЛПА Голубац)

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу.

 

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са РРА „Браничево-Подунавље“ доо (даље: РРА БП) са јасно дефинисаним правима и обавезама након чега набавља опрему или машину потребну за унапређење производње или прерадe хране. Максималан износ за набавку опреме или машина је 300.000,00 динара док је минималан 60.000,00 динара са ПДВ-ом по пољопривредном произвођачу.

                                               

Уколико је кориснику потребна опрема или машина чија је цена већа од максимално дозвољеног износа назначеног у конкурсу, у том случају корисник има право да аплицира за опрему или машину чији је износ са ПДВ-ом већи, са тим да разлику у цени опреме плаћа самостално, а подстицајна средства користи како би лакше реализовао инвестицију.

 

Такође, корисник може да аплицира и за набавку половне опреме са гаранцијом. Однос учешћа Фонда за набавку половне опреме и машина биће исти као и за набавку нових.

 

ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

 

Подстицајна средства намењена су за набавку:

 • Механизације потребне за пољопривредну производњу и прераду пољопривредних производа;
 • Кошница, пчелињих друштава и машина и опреме за пчеларство;
 • Репроматеријала, машина и опреме потребне за ратарску или повртарску производњу

 

Подстицајна средства намењена су и за припрему бизнис плана за потребе аплицирања на  јавне позиве везане за пољопривредну производњу.

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позјамљених средстава из Фонда.

Корисници су у обавези да износ позајмице утроше у складу са уговореном наменом најкасније у року од 15 дана од дана потписивања Уговора и за исте доставе Имплементационом партнеру одговарајући доказ (рачун).

 

Такође, корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са Имплементационим партнером (РРА Браничево-Подунавље) врате свој део учешћа и то:

 

Физичка лица враћају:

 • У првој години потписивања уговора, корисници подстицајних средстава враћају 1/3 од укупних подстицајних средстава, најкасније до 15. децембра текуће године.
 • У другој години потписивања уговора, корисници подстицајних средстава враћају 1/3 од укупних подстицајних средстава, у две једнаке рате где би уплата прве рате била најкасније до 15. јуна текуће године а друга рата би била најкасније до 15. децембра текуће године.  
 • У трећој години потписивања уговора, корисници подстицајних средстава враћају 1/3 од укупних подстицајних средстава, у две једнаке рате где би уплата прве рате била најкасније до 15. јуна текуће године а друга рата би била најкасније до 15. децембра текуће године.  

 

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

 

Рок за пријаву на конкурс је од 17. јуна до 17. јула 2024. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Сагласност за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2024. годину
 • Подаци о пољопривредном газдинству из е Аграр-а
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор Е-аграр
 • Потврда о пребивалишту из полицијске управе локалне самоуправе
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода у кварталу
 • Потврда из Националне службе за запошљавање за незапослена лица или потврда о радном односу за запослена лица
 • Предрачуне за  опрему , материјал или услуге израде бизнис плана - са описом.
 • Уколико је предмет набавке половна опрема - потребно је доставити предрачун од правног лица регистрованог за продају механизације и опреме или купопродајни уговор оверен од стране надлежног органа.

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 

 • Уколико лице - подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице има - потврда из ПИО фонда да је корисник осигураник пољопривредног газдинства

 

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

Инвестиција која је предмет програма не сме да буде испоручена или плаћена делимично или у  целости пре потписивања уговора о додели подстицајних средстава.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

 

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране Имплементационог партнера (РРА „Браничево-Подунавље“ доо) у смислу комплетности и административне усаглашености.

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима, које доставља Имплементационом партнеру, који објављује прелиминарну листу реда првенства за доделу средстава. Подносиоци пријаве могу уложити приговор у писаној форми Комисији у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне листе Иплементационом партнеру.

О основаности приговора Kомисија одлучује у складу са правилима јавног позива и на основу података наведених у приговору, конкурсне документације, чињеничног стања утврђеног приликом теренског обиласка подносиоца захтева, уколико је неопходно. Након рока за приговор, и разматрања евентуалних приговора од стране подносилаца пријава, Kомисија објављује коначну листу реда првенства за избор корисника. Рок за објаву резултата је 30 дана од дана подношења пријаве.

Корисник мере по остваривању права потписује Уговор са Имплементационим партнером о правима и обавезама која су јасно дефинисана Уговором.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

30

2.

Тражена опрема доприноси развоју газдинства

 

10

3.

Лице - носилац газдинства са дипломом у области пољопривреде

 

15

4.

Лице - подносилац пријаве до 30 година

да

15

5.

Лице  - подносилац пријаве од 31 до навршених 40 година

да

10

6.

Лице  - подносилац пријаве старији од 40 година

да

5

7.

Лице - подносилац пријаве који нема заснован радни однос

да

15

8.

Лице  - подносилац пријаве који има заснован радни однос

да

5

9.

Носилац газдинства је жена

да

5

10.

Подносилац пријаве је пријављен на ПИО од пољопроивреде

да

10

 

Максималан износ бодова

да

100

 

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

 

Општина Голубац, Цара Лазара 15, 12223 Голубац

поштом или лично у времену од 7:00-14:00

 

Са назнаком за

 

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у општини Голубац у 2024. години

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

 

Рок за подношење пријава је од  17. јуна 2024. године до 31. јула 2024. године.

 

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и РРА „Браничево-Подунавље“ доо, као и на интернет страницама партнера на пројекту. (www.rra-bp.rs, www.golubac.org.rs_, www.divac.com)

 

За све додатне информације можете да се обратите координаторима пројекта:

 1. Фондација Ана и Владе Дивац

Мараш Милијан, 062/778793, [email protected]

 1. Регионална развојна агенција ,,Браничево-Подунавље“ доо Пожаревац

Милош Најчевић, 060/4200300, [email protected]

 1. Општина Голубац

             Сузана Чалић, 066/6778236, [email protected]

Јавни позив се објављује у оквиру програма ,,Локални фондови за развој пољопривреде“ који спроводи Фондација Ана и Владе Дивац у оквиру Пројекта ,,Велика мала привреда“, који финансира УСАИД, а имплементира АЦДИ/ВОЦА.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti