Конкурс за подстицајна средства из локалног фонда за развој пољопривреде у општини Бабушница у 2024. години

У складу са уговором о сарадњи закљученим између општине Бабушница, РРА  ЈУГ и Фондације Ана и Владе Дивац, а уз подршку УСАИД-овог Пројекта „Велика мала привреда”, Имплементациони партнер РРА ЈУГ расписује:

 

Конкурс за подстицајна средства из локалног фонда за развој пољопривреде у општини Бабушница у 2024. години

 

Конкурсом је планирана подршка физичким лицима - носиоцима комерцијалних пољопривредних газдинстава који се баве производњом и прерадом хране. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 2.500.000,00 динара за 2024. годину. Овим конкурсом се посебно позивају жене и млади који су носиоци пољопривредних газдинстава да се пријаве и користе подстицајна средства за развој своје производње.

 

Право учешћ по овом конкурсу имају:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом:
 • која имају пребивалиште минимално 6 месеци на територији локалне самоуправе;
 • која у Регистру пољопривредника имају уписано минимално 5 ари у изводу из биљне производње или
 • која имају уписано у регистар  минимално уматичених 5 грла оваца или коза или свиња или 1 грло  говеда
 • која немају евидентираних неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе.

 

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу.

 

Физичко лице - носилац пољопривредног газдинстава који оствари право по овом основу потписује уговор са Имплементационим партнером РРА ЈУГ са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ средстава за набавку опреме, машина или грла је 500.000,00 динара са ПДВ-ом док је минималан 50.000,00 динара са ПДВ-ом по пољопривредном произвођачу.

Локална самоуправа  субвенционише набавку са 20% неповратних средстава, односно максимално 100.000,00 динара по пољопривредном произвођачу и то као отпис дела дуга.

Уколико је кориснику потребна опрема или машина чија је цена већа од максимално дозвољеног износа назначеног у конкурсу, у том случају корисник има право да аплицира за опрему или машину чији је износ са ПДВ-а већи, са тим да разлику у цени опреме плаћа самостално, а подстицајна средства користи како би лакше реализовао инвестицију.

 

Предмет подстицајних средства:

 

Подстицајна средства намењена су за набавку:

 • Нове или половне механизације и опреме потребне за пољопривредну производњу и прераду пољопривредних производа набављене у регистрованим фирмама;
 • Набавка квалитетних приплодних и уматичених грла крупне, ситне стоке и живине;
 • Набавка кошница, пчелињих друштава и машина и опреме за пчеларство;
 • Подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе, као и инвестиције у повртарству;
 • Остале опреме за пољопривредну производњу.

Обвезе корисника подстицајних средстава

 

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позaјмљених средстава.

Такође, корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са Имплементационим партнером  врате свој део учешћа и то:

 

Физичка лица враћају:

 • У првој години након потписивања Уговора,  10% укупне вредности позајмљених подстицајних средстава;
 • У другој години након потписивања Уговора,  30% укупне вредности позајмљених подстицајних средстава;
 • У трећој години након потписивања Уговора,  40% укупне вредности позајмљених подстицајних средстава;
 • Преосталих 20% подстиацијних седстава су бесповратна и покривена су из средстава револвинг фонда.

 

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања средстава. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

 

Рок за пријаву на конкурс је од 05. јула 2024. до 05. августа 2024 године, без обзира на начин достављања. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

 

Обавезна конкурсна документација коју достављају физичка лица:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Сагласност за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2024. годину
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор Е-аграр
 • Потврда о броју уматичених грла (за сточаре)
 • Потврда из Националне службе за запошљавање за незапослена лица или потврда о радном односу за запослена лица, а чек од последње пензије за пензионере
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних приходa
 • Предрачун потребне механизације или опреме или грла са детаљним описом - спецификацијом,
 • Уколико лице-подносилац пријаве набавља грла у обавези је да достави Предрачун или Предуговор који је оверен код надлежног органа.

 

Додатна конкурсна документација:

 • Уколико лице - подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде.

 

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

Инвестиција која је предмет програма не сме да буде испоручена или плаћена делимично или у  целости пре потписивања уговора о додели подстицајних средстава.

 

Поступак спровођења конкурса:

Достављене пријаве ће бити проверене од стране чланова комисије у смислу комплетности и административне усаглашености.

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима. Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка Конкура. Подносиоци пријаве могу уложити приговор у писаној форми Комисији у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне листе.

О основаности приговора Kомисија одлучује у складу са правилима јавног позива и на основу података наведених у приговору, конкурсне документације, чињеничног стања утврђеног приликом теренског обиласка подносиоца захтева, уколико је неопходно. Након рока за приговор, и разматрања евентуалних приговора од стране подносилаца пријава, Kомисија објављује коначну листу реда првенства за избор корисника.

Корисник мере по остваривању права потписује Уговор са Имплементационим партнером (РРА Југ) о правима и обавезама која су јасно дефинисана Уговором.

 

Критеријуми за бодовање:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

да

до 30

2.

Корисник већ има развијену производњу и/или прераду

да

10

 

 

4.

Газдинство има преко 5 ари регистрованих у изводу из биљне производње

да

 

 

10

Газдинство има преко 5 грла оваца/или 5 грла  коза/или  1 грло  говеда /или 5 грла свиња

да

5.

Тражена опрема доприноси развоју газдинства

да

до 10

6.

Лице - носилац газдинства са дипломом у области пољопривреде

да

10

 

 

7.

 

Лице - подносилац пријаве до 30 година старости

да

10

Лице  - подносилац пријаве од 31 до навршених 40 година старости

да

5

Лице  - подносилац пријаве старији од 40 година старости

да

1

 

8.

Лице - подносилац пријаве нема заснован радни однос  

да

10

Лице  - подносилац пријаве има заснован радни однос или је пензионер

да

3

9.

Носилац газдинства је жена

да

10

 

Максималан број бодова

 

100

 

Начин достављања документације

 

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

 

Регионална развојна агенција ЈУГ

Улица Балканска бр. 2, 18000 Ниш

 

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства из локалног фонда за развој пољопривреде у Општини Бабушница за 2024. годину

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

 

Крајњи рок за подношење пријава је 05. августа 2024. године.

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и Имплементационог партнера, као и на интернет страницама партнера на пројекту.

www.divac.com/rs/Konkursi

www.rra-jug.rs

www.babusnica.rs

За све додатне информације можете да се обратите координаторима пројекта:

 1. Фондација Ана и Владе Дивац

Милијан Мараш, 062/778793, [email protected]

 1. Регионална развојна агенција ЈУГ

Горан Златковић, 060/5600018, [email protected]

 1. Општина Бабушница

Силвана Пејчић, 010/385112, [email protected]

Јавни позив се објављује у оквиру програма „Локални фондови за развој пољопривреде“ који спроводи Фондација Ана и Владе Дивац у оквиру Пројекта „Велика мала привреда“, који финансира УСАИД, а имплементира АЦДИ/ВОЦА.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti