ФОНДАЦИЈА АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ

Комисија за јавну набавку

Број 29/2017

21.06.2017. године

Београд

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуге број 27/2017, од 19.06.2017.године

 

 

ФОНДАЦИЈА АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ

Упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

1. Подаци о наручиоцу:

Фондација Ана и Владе Дивац, ул. Илије Гарашанина бр. 53а/7, Београд, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет страница наручиоца: www.divac.com

Врста наручиоца: Фондација

 

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

 

3. Врста предмета: добра .

 

4. Предмет јавне набавке: набавка квалитетних приплодних женских јагњади -03322100-3- Овце

 

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна.

Конкурсна документација може се преузети са Портала управе за јавне набавке - www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца - www.divac.com  

 

7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Фондација Ана и Владе Дивац, ул. Илије Гарашанина бр. 53а/7, 11000 Београд уз напомену «Понуда за јавну набавку квалитетних приплодних женских јагњади «, ЈН број 02/2017 - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 29.06.2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

 

9.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 29.06.2017.године у 13,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Фондације, Адреса Илије Гарашанина53а/7, Београд.

 

10. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

 

11. Понуда мора имати рок важења минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда.

 

12.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

13. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење  понуде.

 

14. Лице за контакт Нада Обрадовић, e mail [email protected] тел 062 778 873,

Вељко Перовић,e mail [email protected]  тел 062 778 785

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti