Fondacija "Ana i Vlade Divac" je neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i u toku je niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "Divac omladinski centri", koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju otvoren je konkurs za predlaganje ideja kojim se mogu rešiti problemi mladih na nivou lokalnih zajednica.

Jedan od ciljeva Projekta je izgradnja kapaciteta lokalnihorganizacije, lokalnih zajednica i podizanje svesti o potrebi učešća mladih u izradi lokalnih politika.

U sklopu svega rečenog ukazuje se potreba za organizovanje treninga u trajanju od 3 dana za 14 osoba i 2 dana za 49 osoba za koje treba obezbediti smeštaj na bazi punog pansiona, salu za rad 49 ljudi i dve manje sale za po 25 učesnika. Glavna sala treba da bude opremljena projektorom i flip chartom.

Pregled broja učesnika na noćenju po danima:

Dan

7.10.2017.

8.10.2017.

9.10.2017.

Broj učesnika na smeštaju

14

49

49

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu

koja prati navedene zahteve - prilog B.

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Ponude se dostavljaju skenirane putem e-maila [email protected] najkasnije  do petka 15.9.2017. do 15h.

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 1. Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)
 2. Tehnička specifikacija - opis traženih usluga (Prilog B)
 3. Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 4. Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 5. Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Organizovanje treninga u trajanju u trajanju 3 dana za 14 osoba i 2 dana za 49 osoba za koje treba obezbediti smeštaj na bazi punog pansiona i to za 4 osobe u jednokrevetnim sobama, a za 30 učesnika u dvokrevetnim sobama i 15 učesnika u trokrevetnim sobama. Takođe treba obezbediti jedan dodatni ručak za 49 učesnika i 6 kafe-pauza (2 kafe pauze za 14 učesnika i 4 kafe pauze za 49 učesnika treninga).

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, sa PDVom.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem  ponuđaču biće izvršena nakon završene usluge.

3. Mesto održavanja treninga

Polaznici treninga dolaze iz sledećih opština: Vladičin Han, Vlasotince, Prijepolje, Obrenovac i Aranđelovac tako da će udaljenost lokacije ponuđača od ovih mesta biti jedan od kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuđača.

4. Termini održavanja trening

Trening će se održati u terminu od 7. do 10. oktobra 2017. godine

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju skenirane putem e-maila [email protected] najkasnije  do petka 15.9.2017. do 15h.

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja je g-din Željko Mitkovski, tel. 060 310 33 58.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 18.9.2017.god. u 11.30h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE. Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 30 dana nakon roka za predaju ponuda. Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D
 5. Popunjena Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije

FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje broj učesnika, pri čemu se zadržava ista jedinična cena sobe/pansiona koja je ponuđena.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu. Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. cena aranžmana
 2. smeštajni kapacitet
 3. udaljenost lokacije ponuđača od gradova iz kojih dolaze učesnici treninga (Vladičin Han, Vlasotince, Prijepolje, Obrenovac i Aranđelovac)
 4. dodatnih besplatnih sadržaja objekta (zatvoreni bazen, sauna i sl.)
 5. ponuđenih besplanih noćenja

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti