Beograd, 20.09.2017. godine

 

 

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za izvođenje radova na adaptaciji Osnovne škole “Jovan Cvijić” Debrc, Šabac potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 27.07.2017. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

                     

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

    

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                                  

 

                                                                                        ______________________

                                                                                             Aleksandra Kecojević

       Programme Manager

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Predmer i predračun radova (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

 1. Predmet ponude

Naziv i opis traženih radova sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

                          

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om, ukoliko je porezni obveznik u sistemu PDV-a.

Uplate će se vršiti po dostavljenim overenim privremenim situacijama na adresu Fondacije.

 

 1. Mesto izvršenja usluge

Ponuđač je u obavezi da izvrši radove na adaptaciji Osnovne škole “Jovan Cvijić” Debrec, Šabac. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

 

 1. Rokovi izvršenja usluge

Izvođenje radova mora biti završeno u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 27.09.2017 godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Vladimir Tomašević, tel. 060/666-50-12,

mail: [email protected]

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 27.09.2017 godine.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen predmer i predračun - Prilog B;
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre;
 3. Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke) ne stariji od 30 dana;
 4. Prilog o približnom dinamičkom planu izvođenja radova, obrađen nedelju po nedelju, da bi prikazali redosled po kojem će se radovi obavljati. (Imati u vidu da je ovo potrebno samo zbog informacije i neće stvarati ugovorne obaveze, izuzev završnog datuma u ugovoru);
 5. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke

(Prilog C);

 1. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača

(Prilog D);

 1. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E);
 2. Prilažemo pismo o namerama banke. Potvrđujemo da ćemo obezbediti Performativnu bankarsku garanciju u iznosu od 5% od vrednosti radova, te Bankarsku garanciju u iznosu 5% od iznosa Ugovora na period od 12 meseci od datuma završetka radova, a koja se odnosi na kvalitet radova;

 

Dana 22.09.2017. godine biće organizovana poseta objekta na kome će se izvoditi radovi u periodu od 12 do 13 časova. Za sve detalje pozvati kontakt osobu (Vladimir Tomašević, tel:060/666-50-12, mail: vladimir.tomašević@divac.com )

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije - prilog B, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu, za kompletnu grupu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija “Ana i Vlade Divac” 

                         

                                                                                      ______________________

                                                                                             Aleksandra Kecojević

       Programme Manager 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti