FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC
Komisija za javnu nabavku
Broj 55/2017
20.09.2017. godine
Beograd


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti usluge broj 52/2017, od 08.09.2017.godine


FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC
Upućuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA


1. Podaci o naručiocu:
Fondacija Ana i Vlade Divac, ul. Ilije Garašanina br. 53a/7, Beograd, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Internet stranica naručioca: www.divac.com 
Vrsta naručioca: Fondacija

2. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti.

3. Vrsta predmeta: građevinski radovi.

4. Predmet javne nabavke: radovi na uređenju toaleta u Gimnaziji „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu - 45454000 Radovi na rekonstrukciji

5. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke - www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca - www.divac.com 

7. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Fondacija Ana i Vlade Divac, ul. Ilije Garašanina br. 53a/7, 11000 Beograd uz napomenu « Ponuda za javnu nabavku radova, JN broj 03/2017 - NE OTVARATI «.
Koverat na prednjoj strani mora imati zavodni pečat i broj ponuđača. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i ime i prezime kontakt osobe ponuđača. 
Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.
Ponuđači su obavezni da izvrše uvid u objektu u kojem će se vršiti predmetni radovi (Gimnaѕija «Jovan Skerlić» u Vladičinom Hanu). Osoba za kontakt je Vladimir Tomašević tel: 060/666-5012. Predstavnik ponuđača koji će vršiti uvid dužan je da svojstvo predstavnika ponuđača dokaže predajom ovlašćenja osobi za kontakt. Po izvršenom uvidu ponuđač je dužan da overi obrazac Izjava ponuđača da je obišao predmetnu lokaciju (obrazac broj 17), koju će mu svojim potpisom overiti i ovlašćeni predstavnik naručioca. Uvid u objekat u kojem će se izvoditi predmetni radovi moguće je izvršiti dana 27.09.2017. (sreda) godine, u vremenu od 11,00-14,00 časova uz prethodnu najavu osobi za kontakt. Ponuda ponuđača koji nije izvršio uvid u objekat naručioca i koja ne sadrži overen obrazac broj 17 (Izjava ponuđača da je obišao predmetnu lokaciju) biće odbijena kao neprihvatljiva i neće se uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje ponuda: 05.10.2017. godine do 12,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

8. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 05.10.2017.godine u 13,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Fondacije Ana i Vlade Divac, Adresa: Ilije Garašanina 53a/7, Beograd.

10. Uslovi za učestvovanje predstavika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

11. Ponuda mora imati rok važenja minimum 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije 
ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

14. Lice za kontakt Veljko Perović, e-mail [email protected] tel. 062 778 785

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti