Fondacija Ana i Vlade Divac
Komisija za javnu nabavku 
Broj 59/2017
11.10.2017.godine
Beogradu
 
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12, 14/15, 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 11.10.2017. godine, donosi
 
ODLUKU O DODELI UGOVORA
 
Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci radova na uređenju toaleta u Gimnaziji „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu ponuđaču „TID-ingoprojekt“ d.o.o., ul. Zelengorska 4/l4, ponuda br 144 od 27.09.2017. godine, u ukupnom iznosu od 4.187.988,00 dinara (sa PDV), 
 
Obrazloženje
Direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti radovi na uređenju toaleta u Gimnaziji „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu, odlukom broj 52/2017 od 08.09.2017. godine.
 
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 45454000 - Radovi na rekonstrukciji.
 
Procenjena vrednost javne nabavke: 4.728.420,00 dinara sa pdv-om.
Javna nabavka Broj 03/2017 sprovedena je u postupku javne nabavke male vrednosti. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljeni su na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs i Internet stranici naručioca: www.divac.com , dana 20.09.2017. godine. 
 
Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena. 
 
Postupak otvaranja ponuda vođen je u prostorijama Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, Beograd, dana 09.10.2016. godine u 13,00 časova, od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, obrazovane rešenjem broj 53/2017 od 12.09.2017. godine 
Blagovremeno tj. do dana 09.10.2017.godine godine do 12.00 časova, primljene su četiri ponude: 
 
 
 
 
 
Br. pod kojim je ponuda zavedena kod Nar.
 
 
Naziv ponuđača
 
 
Datum prijema
 
Vreme prijema
2360 „TID-ingoprojekt“ d.o.o. Niš 05.10.2017. god. 10,00 
2368 „BANKOVIĆ“ d.o.o. Surdulica 09.10.2017. god. 09,00
2369 G.R. „Saša Stamenković“ Vlasotince 09.10.2017. god. 10,15
2370 „BUJA-BAU“ d.o.o. Bujanovac 09.10.2017. god. 11,10
 
Neblagovremenih ponuda nije bilo.
 
U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Komisija je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je poslat ponuđaču u zakonskom roku od 3 dana.
 
U postupku pregleda i stručne ocene ponuda Komisija je utvrdila sledeće:
 
1. Ponuda ponuđača «TID-ingoprojekt» d.o.o. iz Niša, ponuda broj 144/2017 od 27.09.2017. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 4.187.988,00 dinara sa pdv-om, ispunjava sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije, te je ocenjena kao prihvatljiva.
2. Ponuda ponuđača «BANKOVIĆ» d.o.o. iz Surdulice ponuda broj 792 od 06.10.2017. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 4.651.092,00 dinara sa pdv-om, sadrži Izjavu ponuđača o poseti lokacije (Obrazac br.16) koja nije potpisana od strane ovlašćenog lica Naručioca, te je u sladu sa članom 106. Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije, ponuda odbijena kao neprihvatljiva.
3. Ponuda ponuđača G.R «SAŠA STAMENKOVIĆ» iz Vlasotinca ponuda broj 93 od 09.10.2017. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 4.132.692,00 dinara sa pdv-om, nema dostavljen dokaz o ispunjenjnu dodatnih uslova, traženih konkursnom dokumentacijom, u pogledu kadrovskog kapaciteta. Naime konkursnom dokumentacijom je trazen dodatni uslov koji ponuđač mora da ispunjava a to je da ima najmanje 10 stalno zaposlenih radnika i da u okviru ovih 10 (deset) stalno zaposlenih radnika, ima najmanje 1 (jednog) stalno zaposlenog radnika sa licencama i to: diplomiranog inženjera građevinske struke (sa licencama 400 ili 410 ili 411 ili 412 ili 413). Ispunjenje dodatnog uslova u pogledu kadrovskog kapaciteta se dokazuje dostavljanjem fotokopije M obrasca i Ugovora o radu za svakog zaposlenog. Gore pomenuti dobavljač nije dostavio M obrasce kao ni kopije ugovora za stalno zaposlene te je, u sladu sa članom 106. Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije, ponuda odbijena kao neprihvatljiva.
4. Ponuda ponuđača «BUJA-BAU» d.o.o. iz Bujanovca ponuda broj 151/17 od 09.10.2017. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 3.856.992,00 dinara sa pdv-om, sadrži Izjavu ponuđača o poseti lokacije (Obrazac br.16) koja nije potpisana od strane ovlašćenog lica Naručioca, te je u sladu sa članom 106. Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije, ponuda odbijena kao neprihvatljiva.
 
Komisija posle stručne ocene ponuda predlaže naručiocu da ugovor o javnoj nabavci radovi na uređenju toaleta u Gimnaziji „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu, dodeli ponuđaču «TID-ingoprojekt» d.o.o. iz Niša, kao jedinom ponuđaču sa prihvatljivom ponudom u predmetnom postuku javne nabavke i sa poniđenom cenom nižom od procenjene vrednosti javne nabavke. 
 
Na osnovu iznetog, a polazeći od Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 58/2017 od 11.10.2017. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.
 
Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.
 
PRAVNA POUKA: protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.
 
 
 
 
DIREKTOR 
Ana Koeshal

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti