DIVAC – A 35
Datum: 13.11.2017. godine

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje usluga izrade projektne  dokumentacije za adaptaciju kuhinje u motelu Vranje u Vranju, potrebno je da nam dostavite ponudu prema instrukcijama u nastavku ovog poziva.

Za objekat je previđena adaptacija, kroz radove koji se vode kao tekuće održavanje, a prema zahtevima Investitora. Projektna dokumenatcija treba biti izrađena u skadu sa napred navedenim.

U okviru ponude potrebno je da date cene prema obrascu ponude u prilogu, što uključuje sve specifične faze projektovanja. Sve tražene usluge je potrebno obaviti u skladu sa važećom zakonskom regulativom i sa Projektnim zadatkom, poštujući ulogu Fondacije kao implementatora projekta.

Priloženi dokumenti sadrže:

  1. Projektni zadatak za izvođenje usluge izrade projektne dokumentacije;
  2. Formular Tenderske Deklaracije za izradu projektne dokumentacije;
  3. Obrazac ponude za izradu projektne dokumentacije;

 

 

Cena u ponudi, data u Formularu Tenderske Deklaracije, treba biti sa uključenim porezom na dodatnu vrednost (PDV) i ostaće nepromenjena za vreme trajanja Ugovora, bez obzira na vremensko trajanje angažmana. Cenu u ponudi dati u RSD. Plaćanje se vrši na osnovu računa Projektanta najkasnije sedam dana nakon predaje dokumentacije izrađene po zahtevima Investitora. 

 

Svako formalno traženje avansa u okviru ovog Poziva eliminisaće Vašu firmu iz daljeg konkursa za izradu projektne dokumentacije.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnije ponude će biti cena i rok izrade projektne dokumentacije.

Ponuda treba da bude važeća 120 dana nakon predaje. Fondacija će biti na raspolaganju za vreme trajanja konkursa, da razjasni moguća pitanja od strane Ponuđača.

Tenderska dokumentacija se preuzima u prostorijama Fondacije Ane i Vlade Divac dana, 14.11. I 15.11.2017. godine. u periodu od 9 do 16:30 časova.

Dana 17.11.2017. godine biće organizovana obavezna poseta objekta, na kome će se izvoditi radovi, u periodu od 11 do 13 časova. Ovlašćeno lice fondacije će nakon obilaska predmetnog objekta overiti potvrdu o obilasku objekta. Overena potvrda je obavezan dokument tenderske dokumentacije. Za sve detalje pozvati kontakt osobu Ivanu Alempijević mob 062/778-795.

Kompletirane ponude dostavite u prostorije Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Grašanina 53a/7 Beograd u zapečaćenim kovertama sa naznakom “Projektovanje kuhinje u motelu Vranje u Vranju ” i to najkasnije do 20.11.2017. godine u 10 h.

Fondacija zadržava pravo da odbije svaku ponudu koja je nepotpuna i dostavljena u kancelariju Fondacije posle ovog roka. Svi ponuđači koji su dostavili ponude, biće obavešteni o rezultatima konkursa do 22.11.2017. godine  u 12 h.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti