Ref. Br.: DIVAC A-35-1


 

 

Datum: 22.11.2017. Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Catholic Relief Services, objavljuje Javni poziv za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju kuhinje u motelu Vranje u Vranju.

 

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje usluga izrade projektne dokumentacije za adaptaciju kuhinje u motelu Vranje u Vranju, potrebno je da nam dostavite ponudu prema instrukcijama u nastavku ovog poziva.

 

Tenderska dokumentacije se može preuzeti u prostorijama Fondacije Ana i Vlade Divac dana 23.11. i 24.11.2017. godine u periodu od 9 do 16:30h.

Ponude se dostavljaju od 9 do 16:30h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do srede 29.11.2017. godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

                                                                                                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

                                                                                                        ___________________

                                                                                                                 Marija Tomić

                                                                                                            Koordinator projekta

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - TENDERSKI DOSIJE

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda,

  B -  Projektni zadatak,                                                                                      

  C -  Formular tenderske deklaracije,

  D -  Ponuda.

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

 1. Predmet ponude

Predmet ponude je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju kuhinje u motelu “Vranje” u Vranju.

Detaljan opis poslova je dat u Prilogu B - Projektni zadatak..

            

 1. Valuta

Cena u ponudi, data u Formularu Tenderske Deklaracije, treba biti sa uključenim porezom na dodatnu vrednost (PDV) i ostaće nepromenjena za vreme trajanja Ugovora, bez obzira na vremensko trajanje angažmana. Cenu u ponudi dati u RSD. Plaćanje se vrši na osnovu računa Projektanta najkasnije deset dana nakon predaje dokumentacije izrađene po zahtevima Investitora. 

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

 

 1. Mesto izvršenja usluge

Lokacija predmetnog objekta za koji se izradjuje projektna dokumentacija je motel  “Vranje” u Vranju.

 

 1. Rokovi izvršenja usluge

Rok za izradu projektne dokumentacije Ponuđač daje u svojoj ponudi stim što taj rok ne može biti duži od 10 dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 9 do 16:30h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do srede 29.11.2017. godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Ivana Alempijević, tel. 062 / 77 87 95 .

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 29.11.2017.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 120 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Projektni zadatak,
 2. Popunje i overen Formular tenderske deklaracije,
 3. Listu stručnih lica koja će biti angažovana na pružanju usluga izrade projektne dokumentacije,
 4. Program rada za izradu projektne dokumentacije, obrađen po danima,
 5. Izvod o registraciji izdat od strane Agencije za privredne registre.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

Kriterijumi za izbor vršioca usluge izrade projektne dokumentacije je cena.

                               

                                                                                                    Fondacija  “Ana i Vlade Divac”

                                                                    

                                                                                                          ___________________

                                                                                                                 Marija Tomić

                                                                                                            Koordinator projekta 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti