Poštovani,

 

Pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu za izvodjenje radova na adaptaciji kuhinje u motelu “Vranje” u Vranju, prema dostavljenoj specifikaciji - PREDMER I PREDRAČUN RADOVA i traženu prateću dokumentaciju.

 

 

Tenderska dokumentacija se preuzima u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac”, Ilije Garašanina 53a/7, Beograd u periodu od 9h do 16:30h, dana 13.12. i 14.12.2017. godine.

 

Ponude se mogu dostaviti svaki dan u periodu od od 9 do 16:30h u zatvorenoj koverti najkasnije do utorka 19.12.2017 godine do 10h na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Koverte moraju biti zatvorene, sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

                       

                                                                             Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

 

                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                           Marija Tomić

 

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - TENDERSKI DOSIJE

 

 Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji se preuzimaju u prostorijama Fondacije “Ana i  Vlade  Divac”:

 

  1  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  2 -  Predmer i predračun radova i projektna dokumentacija (osnova kuhinje)

  3 -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova

  4 -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača

  5 -  Formular tenderske deklaracije

  6 - Obim radova

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

 1. Predmet ponude

Naziv i opis traženih radova sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - PREDMER I PREDRAČUN RADOVA.        

                  

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno. Uplate se vrše samo po dostavljenim i overenim privremenim situacijama na adresu Fondacije. Broj situacija, u toku izvodjenja radova, će biti definisan prilikom potpisivanja Ugovora sa izabranim izvodjačem.

 

 1. Mesto izvršenja usluge

Ponuđač je u obavezi da izvrši radove na adaptaciji kuhinje u motelu “Vranje” u Vranju. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

 

 1. Rokovi izvršenja usluge

Rekostrukcija objekata mora biti završena u roku od maksimalno 30 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

 1. Osiguranje objekta u izgradnji

Izabrani ponuđač je u obavezi da pre početka izvođenja radova, Fondaciji dostavi polisu osiguranja objekta u toku perioda izvođanja radova.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16:30h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*, najkasnije do utorka 19.12.2017 godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Ivana Alempijević, tel. 062/77-87-95 ili mail: [email protected].

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene 19.12.2017. godine u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 120 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen predmer i predračun radova;
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne stariji od 6 meseci od dana dostavljanja ponude;
 3. Priloženo pismo o namerama banke. Potvrda da će izvođač obezbediti Performativnu bankarsku garanciju u iznosu od 10% od vrednosti radova, te Bankarsku garanciju u iznosu 10% od iznosa Ugovora na period od 12 meseci od datuma završetka radova, a koja se odnosi na kvalitet radova;
 4. Prilažen približan dinamički plan izvođenja radova, obrađen nedelju po nedelju, da bi prikazali redosled po kojem će se radovi obavljati. (Imati u vidu da je ovo potrebno samo zbog informacije i neće stvarati ugovorne obaveze, izuzev završnog datuma u ugovoru);
 5. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke;
 6. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača;
 7. Popunjen i overen formular tenderske deklaracije;
 8. Overen Obim radova;

 

Ukoliko ponuđač želi da obiđe lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi, kontakt osoba je Ivana Alempijević,

tel. 062/77-87-95 ili mail: [email protected].

 

Fondacija zadržava pravo da poništi tender i odustane od radova.

 

U skladu sa uslovima na terenu FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količina radova u okviru specifikacije - PREDMER I PREDRAČUN RADOVA, pri čemu se zadržava jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.

 

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

 

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu i tehnički kompletnu dokumentaciju.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

 

                                                                                                                                                                                                                         Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

 

 

                                                                                                                  _____________________

                                                                                                                            Marija Tomić

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti