Fondacija Ana i Vlade Divac
Broj 80/2017
13.12.2017. godine
Beograd

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br.124/12, 14/15 i 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 13.12.2017. godine, donosi 

O D L U K U 
o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti
JN broj: 04/2017

OBUSTAVLjA SE postupak javne nabavke male vrednosti JN Broj 04/2017: Nabavka poljoprivredne mehanizacije ( Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 16000000 - Poljoprivredne mašine )

O b r a z l o ž e nj e


Naručilac je dana 23.11.2017. godine doneo odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti JN 04/2017 za javnu nabavku: poljoprivredne mehanizacije ( Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 16000000 - Poljoprivredne mašine ).

Za navedenu javnu nabavku naručilac je dana 24.11.2017. godine, objavio poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na sajtu Fondacije Ana i Vlade Divac.

Predmetni postupak je obustavljen u fazi: posle isteka roka za podnošenje ponuda, a pre donošenja odluke o dodeli ugovora.

Razlog za obustavu postupka je: u roku za podnošenje ponuda podneto je pet neprihvatljivih ponuda.

Obrazloženje:

Sve prispele ponude prelaze iznos procenjene vrednosti javne nabavke male vrednosti.

Procenjena vrednost javne nabavke male vrednosti JN broj: 04/2017 (sa PDV-om): 1.350.000,00 dinara.


DIREKTOR/UPRAVITELj

_______________________
Ana Koeshall
POUKA O PRAVNOM LEKU:
Protiv ove odluke ponuđač može 
Podneti zahtev za zaštitu prava
U roku od 5 dana od dana prijema iste.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti