Beograd, 19.12.2017.godine

Referentni broj objave: DIVAC – A38

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku I montažu kuhinjske opreme  za potrebe opremanja kuhinje u motelu “Vranje” u Vranju, potrebno je da nam dostavite vasu ponudu prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  dostaviti u zatvorenoj koverti, radnim danom u periodu od 9 do 16h, (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv A38 - NE OTVARATI*) a najkasnije do ponedeljka 25.12.2017.godine do 10h, a na sledeće načine, lično ili poštom (s’tim da pošiljka stigne na adresu naručioca najkasnije do 25.12.2017 do 10h)   na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                            Emergency Relief Project Coordinator 

 

                                                                                                 ______________________________

                                                                                                                   Marija Tomić

 

 

 •  

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

         Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnie opreme (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Naziv  i  opis tražene opreme sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B.

 

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa I bez izraženog PDV-a.

Uplata iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena  po isporuci robe i dostavljanju potpisanie otpremnice i originalnie facture. 

 

 1. Mesto isporuke

Ponuđač je  u obavezi da izvrši  nabavku, isporuku i montažu tražene kuhinjske opreme. Tačna adresa isporuke će biti data u porudžbenici.

 

 1. Rokovi isporuke

Nabavka, isporuka i montaža mora biti završena u roku od 10 dana od dana prijema porudžbenice. Dinamika nabavke i montaže izvršavaće se jednokratno a detalji će biti definisani u dogovoru sa Fondacijom na dan potpisivanja ugovora.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisanoj formi na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  dostaviti u zatvorenoj koverti, radnim danom u periodu od 9 do 16h, (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv A38 - NE OTVARATI*) a najkasnije do ponedeljka 25.12.2017.godine do 10h, a na sledeće načine, lično ili poštom (s’tim da pošiljka stigne na adresu naručioca najkasnije do 25.12.2017. u 10h)   na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Sva dodatna objašnjenja  mogu se dobiti, tel. 062 / 778-785

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

 

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u ponedeljak 25.12.2017.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen - Priloge B (speyifikacija opreme);
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 6 meseci;
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C);
 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D);
 5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E);
 6. Katalog sa slikom i specifikacijom za svaki ponuđeni artikal.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu koja predstavlja balans cene i kvaliteta ponuđene robe.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

 

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

 

 

 

 

 

    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                Emergency Relief Project Coordinator 

 

                                                                                                    ______________________________

                                                                                                                       Marija Tomić

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti