Fondacija Ana i Vlade Divac
Broj 06/2018
10.01.2018. godine
Beograd
 
Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br.124/12, 14/15 i 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 10.01.2018. godine, donosi 
 
O D L U K U 
o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti
JN broj: 05/2017
 
OBUSTAVLjA SE postupak javne nabavke male vrednosti JN Broj 05/2017: Nabavka poljoprivredne mehanizacije ( Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 16000000 - Poljoprivredne mašine )
 
O b r a z l o ž e nj e
 
 
Naručilac je dana 18.12.2017. godine doneo odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti JN 05/2017 za javnu nabavku: poljoprivredne mehanizacije ( Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 16000000 - Poljoprivredne mašine ).
 
Za navedenu javnu nabavku naručilac je dana 19.12.2017. godine, objavio poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na sajtu Fondacije Ana i Vlade Divac.
 
Predmetni postupak je obustavljen u fazi: posle isteka roka za podnošenje ponuda, a pre donošenja odluke o dodeli ugovora.
 
Razlog za obustavu postupka je: u roku za podnošenje ponuda podneto je osam neprihvatljivih ponuda.
 
Obrazloženje:
 
Svih osam prispele ponuda su ocenjene kao neprihvatljive iz sledećih razloga:
 
1. Ponuda ponuđača “NIKOL AGRAR” d.o.o. iz Niša je ocenjena kao neprihvatnjiva jer nije sadžala sve specifikacijom tražene artikle, i uz ponudu nije dostavljen nijedan dokaz o ispunjenju dodatnih uslova traženih konkursnom dokumentacijom. 
2. Ponuda ponuđača „AGRO SNN“ d.o.o iz Leskovaca je ocenjena kao neprihvatnjiva jer uz ponudu nije dostavljen nijedan dokaz o ispunjenju dodatnih uslova traženih konkursnom dokumentacijom, i ukupna vrednost ponude prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke. 
3. Ponuda ponuđača “AGRO TECH PMD” d.o.o. iz Trešnjevca je ocenjena kao neprihvatnjiva jer nije sadžala sve specifikacijom tražene artikle, i ukupna vrednost ponude prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke
4. Ponuda ponuđača “AGROART” d.o.o. iz Stare Pazove je ocenjena kao neprihvatnjiva jer 
ukupna vrednost ponude prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
5. Ponuda ponuđača “AGROMEHANIKA” d.o.o. iz Boljevaca je ocenjena kao neprihvatnjiva jer ukupna vrednost ponude prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
6. Ponuda ponuđača “AGROMEHANIZACIJA” d.o.o. iz Leskovaca je ocenjena kao neprihvatnjiva jer uz ponudu nije dostavljen nijedan dokaz o ispunjenju dodatnih uslova traženih konkursnom dokumentacijom, i stručnom ocenom komisije je utvrđeno da stavka 3 iz ponude ne zadovoljava minimalne specifikacijom tražene karakteristike. 
7. Ponuda ponuđača „FPM-POLJOOPREMA“ d.o.o. iz Knjaževaca je ocenjena kao neprihvatnjiva jer uz ponudu nije dostavljen kompletan dodatni uslov tražen konkursnom dokumentacijom. Dostavljen je samo jedan ugovor sa državnim organima ili organima lokalne samouprave ili Javnim preduzećima u periodu 2012-2016., a ne tri kako je traženo konkursnom dokumentacijom.
8. Ponuda ponuđača „STIVACO“ d.o.o. iz Beograda je ocenjena kao neprihvatnjiva jer je stručnom ocenom komisije je utvrđeno da stavka 3 iz ponude ne zadovoljava minimalne specifikacijom tražene karakteristike. 
 
Procenjena vrednost javne nabavke male vrednosti JN broj: 05/2017 (sa PDV-om): 1.350.000,00 dinara.
 
 
DIREKTOR/UPRAVITELj
 
_______________________
Ana Koeshal
POUKA O PRAVNOM LEKU:
Protiv ove odluke ponuđač može 
Podneti zahtev za zaštitu prava
U roku od 5 dana od dana prijema iste.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti