PROJEKAT: "Jačanje rodne jednakosti i pristupa tržištu rada samohranih roditelja u Srbiji"

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISTRAŽIVANJE O UZROCIMA NEZAPOSLENOSTI SAMOHRANIH RODITELJA U SRBIJI

PROJEKAT: “Jačanje rodne jednakosti i pristupa tržištu rada samohranih roditelja u Srbiji”

“Encouraging gender equality and labour market participation of single mothers in Serbia”

                    

Period trajanja projekta: 15. novembar 2017.godine  - 15. maja 2019. godine

Period trajanja istraživanja: 25. januar 2018. godine  - 15. april 2018. godine

Ref. Broj: 2017/390-951

 

UVOD:

Projekat “Jačanje rodne jednakosti i pristupa tržištu rada samohranih roditelja u Srbiji ”, Fondacija Ana i Vlade Divac realizuje u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad. Projekat traje 18 meseci, od novembra 2017. godine do maja 2019. godine i implementira se na teritoriji Republike Srbije  uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa  Evropski instrument za demokratiju I ljudska  prava ( EIDHR). Cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio ekonomskih i radnih prava samohranih roditelja kroz kreiranje povoljnijeg okruženja za zapošljavanje samohranih majki i povećanje njihovog učešća na tržištu rada kroz povezivanje javnog, civilnog i biznis sektora.

 U cilju što boljeg razumevanja uzroka  niske stope zaposlenosti među kategorijom samohranih roditelja, Top of Formpredviđeno je istraživanje koje će obuhvatiti različite  aspekte problema, kao što su obrazovnje, nedostatak radnog iskustva, dugoročnu nezaposlenost, pristupačnost brige o deci, zakonski okvir, podrškz zapošljavanju, lokalne i nacionalne akcione planove i postojeće mere i benificije za poslodavce. Bottom of Form

Rezulatati   istraživanja  pomoći će Fondaciji  da adekvatno  kreira aktivnosti usmerene na poboljšanje položaja samohranih roditelja na tržištu rada.

Potrebno je dati ponudu za kvantitativno istraživanje prema zadatoj metodologiji ( Prilog F).  

Ponude  se dostavljaju od 9h do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 19.1.2018. godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije: 

  A -  Ponuda - Specifikacija usluga (Prilog B)

  B -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  C -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  D -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  E -  Metodologija istraživanja / ( Prilog F)

 

 UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.     Predmet ponude

Potrebno je dati ponudu za kvalitativno istraživanje  prema zadatoj metodologiji.

U dostavljenoj ponudi  treba posebno naglasiti sledeće:

-       Uskalđenost ponude sa zadatom metodologijom istraživanja

-       Rokovi za završetak istraživanja

-       Cena istraživanja

 

2.     Valuta

Cene u ponudi moraju biti u RSD , bez  PDV  i  sa  PDV-om. Avansno placanje nije dozvoljeno.

 

3.     Teritorija

Ponuđač  je  u obavezi da uslugu izvrši na teritoriji RS Srbije.

 

4.     Rokovi izvršenja

Izabrani  najpovoljniji Ponuđač mora poštovati zadatu projektnu dinamiku.  

 5.     Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 6.     Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 19.01.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd0okpi967

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja je Ivona Gvozdenović, tel. br. 062/79 77 65

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7.     Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u ponedeljek 22.01.2018.godine u 11h.

 Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

 Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 a)            Izvod iz registra Agencije za Privredne registre,

b)             Referenc  listu ranijih projekata sličnih istraživanja,

c)             Ponuda - Specifikacija usluga (Prilog B),

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova (Prilog C),

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)               Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E).

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, gore navedenu  dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

 

8.             Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena  od  predstavnika Fondacije Ana I Vlade Divac i predstavnika partnerske organizacije Centra za dostojanstven rad, će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena u pismenoj formi svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

 

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

1.     Cena  istraživanja,

2.     Usklađenost ponude sa predviđenom metodologijom istraživanja,  

3.     Reference sa prethodnih projekata.

 

                                                   

                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                           Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                              __________________

                                                                                                                 Ivona Gvozdenović

 

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti