Beograd, 26.04.2018.godine

 

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "JAČANJE RODNE JEDNAKOSTI I POLOŽAJA SAMOHRANIH MAJKI NA TRŽIŠTU RADA U SRBIJI",  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske unije,  ukazuje se potreba  za  angažovanjem agencije za kreiranje I sprovođenje treninga iz oblasti jačanja kapaciteta za javno zastupanje kao I konsultantsku podršku u implementaciji inicijativa javnog zastupanja koji će 5 organizacija da razviju kroz učešće na treningu.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu, prema TOR-u (u prilogu), za realizaciju treninga, a kompletna usluga treba da bude izvršena u periodu od 15.05.2018. do 10.05.2019. godine. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do petka 11.05.2018. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd, Ilije Garašanina 53a/7

                          

                                                                                                      Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                               Veljko Perović

                                                                                                       

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A),

  B - Tehničku specifikaciju - opis traženih usluga (Prilog B I),

  C - Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D - Opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  TOR (Projektni zadatak i obim poslova) overen.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Realiyacija predmeta nabavke, definisane u TOR-u, sprovodiće se u periodu od 15.05.2018. do 10.05.2019. godine.

              

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, bez PDV-a.

Uplata iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće vršena sukcesivno za treninge-nakon realizovanja istog a za konsultantske usluge po dogovoru sa agencijom.

 

 1. Mesto  izvršenja usluge

Mesto izvršenja usluge je Beograda.

 

 1. Termini izvršenja usluge

Usluga će se izvršavati u terminu od 15.05.2018. do 10.05.2019. godine.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda
 2. ečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do petka 11.05.2018. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

                       

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je g-din Veljko Perović, tel. 062 778-785.

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

 

 1. Dodatni uslovi koje ponuđač mora da ispuni

Kako bi mogli da se prijave na Javni poziv ponuđači moraju da ispunjavaju i dodatni uslov i to da je realizovala najmanje 3 relevantna treninga iz oblasti podrške jačanja kapaciteta organizacije civilnog društva. - DOKAZ: referenc listu realizovanih treninga,

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 11.05.2018. god. u 15.00h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B I,
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 4. Dokaz o ispunjenju dodatnog uslova
 5. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača - Prilog D
 6. Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude - Prilog E
 7. Biografije eksperata iz kojih se vidi broj godina iskustva.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 1.  

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA (80 bodova) KADROVSKI KAPACITET (20 bodova).

Broj bodova se obracunava po formuli:

 1. Za cenu

Kod ovog kriterijuma upoređivaće se ukupna cena iz ponude među pojedinačnim ponudama. Najveći mogući broj dobijenih bodova (pondera) kod ovog kriterijuma je 80 bodova.

U ponudi je potrebno da bude navedena cena bez poreza.

Ponuda sa najnižom cenom iz ponude (Cmin) dobija maksimalni broj bodova, tj. 80 bodova. Broj bodova za cenu iz ponude (C) ostalih ponuda izračunava se prema formuli:

 

U slučaju da posle ocenjivanja ponuda dve ispravne i samostalne ponude ostvare jednak broj pondera naručilac će među njima izabrati ponudu onog ponuđača koji ima veći broj pondera na osnovu kriterijuma cene.

 

 

 1. Za kadrovski kapacitet trašenih eksperata po zahtevu navedenom u TOR-u

Ponuđač koji ima najveći kadrovski kapacitet (najveći broj godina iskustva eksperata u oblasti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalne zaštite) dobija maksimalnih 20 bodova. Broj bodova ostalih ponuda izračunava se na sledeći način:               

 

Bodovi po osnovu kadrovskog kapaciteta    

=

20 x ukupan broj godina iskustva

Najveći broj godina iskustva

 

 

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                         

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Veljko Perović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti