U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi u  Prijepolju ”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Prijepolje,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu max do  185.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najmanje  15 mladih poljoprivrednika/ca,  starosti od  21-40 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Prijepolje.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku stoke,  materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti,  građevinskog materijala  za  poljoprivredne objekte i  sl.

Konkurs je otvoren od 4. maja 2018.god. do 25.maja 2018. godine

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum, da imaju između 21 i 40 godina,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

PRIJAVU  možete preuzeti  u kancelariji br. 28 u Odelenju za lokalni ekonomski razvoj  opštine Prijepolje,  kao i putem interneta  sa  sajta:  www.fondacijadivac.org  ili www.prijepolje.rs

Za sve detaljne informacije obratiti se g-đi Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”  putem e-maila: [email protected] ili na broj telefona  062 /77 88 73, kao i  na telefon 033/712-733, Svetlana Slović - Odelenje za privredu  i  lokalni ekonomski razvoj opštine Prijepolje.

Popunjenu PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,  poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

ul. Ilije Garašanina  53a/7

11000 Beograd

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Prijepolje”

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•             mladi od 21-40 godina koji žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za poljoprivredu

•             da imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na

             teritoriji  opštine Prijepolje na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva

 

•            da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

da su podneli  pravilno popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

•            da nisu  zaposleni  u  Opštini Prijepolje (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

•            da nisu korisnici donacije po istom osnovu za 2017.godinu

 

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

•    Domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda

•    Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

 

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja  i  znanja

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•             Postojećih objekata, opreme   i  drugih mogućnosti  korisnika

•             Potreba korisnika

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU BI TREBALO  O B A V E Z N O  DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu

2. Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave  

3. Izjava o kućnoj zajednici  overena u opštinskom organu uprave ili MZ

4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)

5. Za penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva:

potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili

overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);

7. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

8. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

9. Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije

10. Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 20187.godinu

11. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2018.godinu za PG podnosioca prijave

12. Dokaz o vlasništvu zemljišta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti