Beograd, 14.05.2017.godine

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA ORGANIZOVANJE STUDIJSKE POSETE ZA 34 UČESNIKA U TRAJANJU OD TRI DANA

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "Youth Bank HUB for WBT",  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske komisije,  ukazuje se potreba  za  angažovanjem agencije za organizovanje studijske posete za 34 osobe u trajanju od tri dana.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu, prema zahtevu (prilog B1) I detaljnom opisu svih traženih aktivnosti ( prilog B2), za angažovanje agencije za organizovanje studijske posete za 34 učesnika u periodu 25.06.-27.06.2018. godine. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h gu zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka  22.05.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

 

 

 

                                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                          

                                                                                                      Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                          ___________________

                                                                                                               Bojana Jevtović

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - opis traženih usluga (Prilog B1)

  C - Detaljan pois traženih aktivnosti (Prilog B2)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude
 2. rganizovanje studijske posete u trajanju od 3 dana za 34 osobe za koje treba obezbediti smeštaj. Takođe treba obezbediti dodatni sadržaj I usluge koje su detaljnije opisane u Prilozima B1 I B2.

              

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima bez PDV-a.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena nakon završene usluge I dostavljanja fakture.

 

 1. Mesto  održavanja studijske posete

Smeštaj za učesnike studijske posete je potrebno organiyovati na šireg centra Beograda. Takođe je potrebno urganizovati posete Obrenovcu I Aranđelovcu.

 

 1. Termini održavanja studijske posete

Poseta će se održati u terminu 25.06.-27.06.2018. godine

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda
 2. ečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 22.05.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 •  

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 22.05.2017.god. u 11.30h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D
 5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 1.  

 

Ugovor će potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. cena aranžmana

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

                                         

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Bojana Jevtović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti