Beograd, 23.10.2017.godine

                                                                                                         

Ref.broj:EU-HELP-3

 

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGU ORGANIZOVANJA 5 OKRUGLIH STOLOVA U BEOGRADU, NIŠU I NOVOM SADU

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "HELP ON THE ROUTE",  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske komisije  ukazuje se potreba  za  organizovanje jednodnevnih okruglih stolova u Beogradu, Nišu I Novom Sadu za 30 učesnika. Od ponuđača se očekuje da obezbedi salu, sa svom pratećom opremom, za 30 učesnika, prevodioca kao I ketering I piće.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h gu zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka  30.10.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                          

                                                                                                      Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                               Veljko Perović

                                                                                                       

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - opis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -   Posebni uslovi - Prilog B1

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Organizovanje jednodnevnih okruglih stolova u Beogradu, Nišu I Novom Sadu za 30 učesnikai to 3 u Nišu I po jedan u Beogradu I Novom Sadu. Od ponuđača se očekuje da obezbedi salu, sa svom pratećom opremom, za 30 učesnika, prevodioca kao I ketering I piće.

              

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima bez PDV-a.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena nakon završene usluge .

 

 1. Mesto  održavanja okruglih stolova

Mesto održavanja okruglih stolova je na tritoriji gradova Beograd, Niš I Novi Sad.

 

 1. Termini održavanja okruglih stolova

Okrugli stolovi će se održavati u novembru 2017. godine.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda
 2. ečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 30.10.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 •  

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 30.10.2017.god. u 11.30h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B
 2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D
 4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 1.  

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA.

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                         

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Veljko Perović

                                                                                                                      Beograd, 23.10.2017.godine

Ref.broj:EU-HELP-3

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGU ORGANIZOVANJA 5 OKRUGLIH STOLOVA U BEOGRADU, NIŠU I NOVOM SADU

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "HELP ON THE ROUTE",  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske komisije  ukazuje se potreba  za  organizovanje jednodnevnih okruglih stolova u Beogradu, Nišu I Novom Sadu za 30 učesnika. Od ponuđača se očekuje da obezbedi salu, sa svom pratećom opremom, za 30 učesnika, prevodioca kao I ketering I piće.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h gu zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka  30.10.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                          

                                                                                                      Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                               Veljko Perović

                                                                                                       

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - opis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -   Posebni uslovi - Prilog B1

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Organizovanje jednodnevnih okruglih stolova u Beogradu, Nišu I Novom Sadu za 30 učesnikai to 3 u Nišu I po jedan u Beogradu I Novom Sadu. Od ponuđača se očekuje da obezbedi salu, sa svom pratećom opremom, za 30 učesnika, prevodioca kao I ketering I piće.

              

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima bez PDV-a.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena nakon završene usluge .

 

 1. Mesto  održavanja okruglih stolova

Mesto održavanja okruglih stolova je na tritoriji gradova Beograd, Niš I Novi Sad.

 

 1. Termini održavanja okruglih stolova

Okrugli stolovi će se održavati u novembru 2017. godine.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda
 2. ečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 30.10.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 •  

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 30.10.2017.god. u 11.30h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B
 2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D
 4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 1.  

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA.

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                         

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Veljko Perović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti