Ref. Br.: A1-18

Datum: 14.06.2018.

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU OSVEŽENJA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE U CENTRIMA U KRNJAČI I OBRENOVCU

Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa SDC, International Rescue Committee i Grupom 484, objavljuje Javni poziv za nabavku osveženja i potrošnog materijala a u svrhu realizacije projekta u Centrima za azil u Krnjači i Obrenovcu .

 

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg dobavljača za snabdevanje zajedničkih prostorija u Centrima za azil u Krnjači i Obrenovcu, potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do četvrtka 21.06.2018.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

 

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.


 


 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

___________________

Veljko Perović

 

 


 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

B - Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E - Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Naziv i opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog B

Specifikacija potrebnih artikala-robe se sastoji od osveženja i potrošnog materijala za potrebe funkcionisanja »Social Cafee« u Krnjači i Obrenovcu.

 

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno. Plaćanje će biti na mesečnom nivou kao I isporuka.


 

 1. Mesto isporuke

Ponuđači su u obavezi da robu isporuče u skladišta Centara za azil u Krnjači I Obrenovcu.

Lokacija i adresa skladišta će biti naznačena u porudžbenici.


 

 1. Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena do kraja 2018.godine.

Isporuka proizvoda vršiće se jednom mesečno na lokacije i adrese koju u porudžbenici odredi kupac. Isporuka mora da bude obavljena u roku od 3 radna dana od momenta prijema porudžbenice poslate od strane Fondacije.

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do četvrtka 21.06.2018.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Veljko Perović, tel. 062 / 77 87 85 .

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.


 


 


 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 21.06.2017.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 150 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:


 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

 2. Izvod iz Agencije za privredne registe,

 3. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 5. Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

Ponuđač MORA ponuditi cene za sve tražene artikle, u slučaju da nisu ponuđene sve cene ponuda se neće uzeti u razmatranje.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Ugovorene jedinične cene sa izabranim dobavljačem nije moguće menjati u toku perioda trajanja ugovora.


 

Kriterijumi za izbor dobavljača je Cena.

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

___________________

Veljko Perović

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti