Referentni br. nabavke:DIVAC-F4G-2

Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj - USAID sprovodi projekat “Framework for Giving” (Unapređenje okvira za davanje) koji ima za cilj unapređenja zakonodavnog okvira za doniranje, promociju dobročinstva i razvoja kulture davanja i razvoj filantropske infrastrukture. Fonadcija Ana i Vlade Divac projekat realizuje kao deo koalicije, koju pored Fondacije Ana i Vlade Divac, čine Trag Fondacija, Smart Kolektiv, Fondacija Katalist, Srpski filantropski forum i podržavaju Forum za odgovorno poslovanje i Privredna Komora Srbija.

Kako bismo izabrali agenciju za potrebe realizacije istraživanja o davanju iz dijaspore potrebno je da nam dostavite svoju:

  1. ponudu i
  2. traženu prateću dokumentaciju.

Ponuda treba da sadrži:

1. Predlog metodologije i upitnika definisanih u ToR-u Prilogu B,

2. cene prema Listi u Prilogu B - ToR.

Ponudu treba dostaviti u .ppt štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVDu).

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre,

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B1)

c) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv F4G-2 - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 03.07.2018.godine, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Projektni zadatak (ToR) (Prilog B)

  B1 -Tehničku speciikaciju usluga - Ponudu (Prilog B1)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Usluge sprovođenja istraživanja o davanju iz dijaspore za potrebe promocije projekta Framework for Giving (Unapređenje okvira za davanja) definisanih u Prilogu B - ToR u periodu od jula 2018. do septembra 2018. godine.

2. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u USD (američki dolar) i bez PDV-a.

Plaćanje izvršenih usluga će biti nakon sprovedenog istraživanja a po dobijanju račina i prihvatanju izveštaja o izvršenim aktivnostima u okviru istog.

3. Teritorija

Ponuđač je u obavezi da bude registrovan na teritoriji Republike Srbije.

4. Rokovi isporuke

Izabrani najpovoljniji Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni plan rada.

Istraživanje mora biti realizovano u rokovima definisanim u Prilogu B - ToR.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponuda treba da sadrži:

1. Predlog metodologije i upitnika definisanih u projektnom zadatku iz Priloga B - ToR.

2. Cenu usluga definisanih u Prilogu B - ToR.

Ponudu treba dostaviti u .ppt štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVDu).

Fondacija Ana i Vlade Divac i članovi koalicije se obavezuju da neće koristiti predložene metodologije I upitnike Agencija koje ne budu odabrane.

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv F4G-2 - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 03.07.2018.godine, a na sledeće načine:

lično ili poštom na adresu:

 

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Tamara Vlaškalin, e-mail: [email protected].

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u sredu 04.07.2018. godine u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre,

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B1)

c) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti