Ref. Br.: A1-II-18

Datum: 25.06.2018.

                                                                     

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU OSVEŽENJA I POTROŠNIG MATERIJALA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE U CENTRIMA U KRNJAČI I OBRENOVCU  

Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa SDC, International Rescue Committee i Grupom 484, objavljuje Javni poziv za nabavku osveženja i potrošnog materijala a u svrhu realizacije projekta u Centrima za azil u Krnjači i Obrenovcu .

 

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg dobavljača za snabdevanje zajedničkih prostorija u Centrima za azil u Krnjači i Obrenovcu, potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 29.06.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

                                                                                                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

                                                                                                        ___________________

                                                                                                                 Veljko Perović

                                                                                                             

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B
Specifikacija potrebnih artikala-robe se sastoji od osveženja i potrošnog materijala za potrebe funkcionisanja »Social Cafe« u Krnjači i Obrenovcu.

 

            

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno. Plaćanje će biti na mesečnom nivou a nakon svake isporuke.

 

3. Mesto isporuke

Ponuđači su u obavezi da robu isporuče u skladišta Centara za azil u Krnjači I Obrenovcu.

Lokacija i adresa skladišta će biti naznačena u porudžbenici.

 

4. Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena do kraja 2018.godine.

Isporuka proizvoda vršiće sukcesivno na lokacije i adrese koju u porudžbenici odredi kupac. Isporuka mora da bude obavljena u roku od 3 radna dana od momenta prijema porudžbenice poslate od strane Fondacije.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 29.06.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

  • ć, tel. 062 / 77 87 85 .

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 29.06.2018.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

  2. Izvod iz Agencije za privredne registe,

  3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

 

Ponuđač MORA ponuditi cene za sve tražene artikle, u slučaju da nisu ponuđene sve cene ponuda se neće uzeti u razmatranje.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Ugovorene jedinične cene sa izabranim dobavljačem moguće je menjati u toku perioda trajanja ugovora na osnovu aktuelnog cenovnika ponuđača koji ne može varirati više od +/- 10% od cenovnika iy osnovne ponude.

 

Kriterijumi za izbor dobavljača je Cena.

                               

                                                                                                    Fondacija  “Ana i Vlade Divac”

                                                                    

                                                                                                          ___________________

                                                                                                               Veljko Perović

                                                                                                             

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti