Beograd, 02.07.2018. godine

Referentni broj objave: DIVAC-NCR-R3

 

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU I UGRADNJU OPREME ZA 4 ŠKOLE ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku i ugradnju opreme za 4 škole za decu sa smetnjama u razvoju 4 škole u Somboru, Beogradu, Nišu i Sremskoj Mitrovici potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenim specifikacijama - PRILOG B i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 10.07.2018. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu: 

                      

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. 

Fondacija “Ana i Vlade Divac” 

                                                                                          

                                                                                        ______________________

                                                                                                  Jelena Rakić

      Koordinator Projekta 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Predmer i predračun radova po gradovima (Prilogzi B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude 

Navedena nabavka je organizovana po partijama. Zainteresovani ponuđači mogu podneti ponudu i kako za sve partije tako i za jednu. 

Naziv i opis traženih radova sa potrebnim količinama se nalaze u priloženim specifikacijama po gradovima - Prilozi B.

                          

2. Valuta 

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om, ukoliko je porezni obveznik u sistemu PDV-a.

Uplate ugovorenih suma će se vršiti po dostavljenim overenim računima a nakon završetka posla, na adresu Fondacije Ana I Vlade Divac.. 

 

3. Mesto izvršenja usluge

Ponuđač je u obavezi da izvrši nabavku i instalaciju opreme za decu sa smetnjama u razvoju za 4 škole u Somboru, Beogradu, Nišu I Sremskoj Mitrovici Tačne adrese objekta će biti date u ugovoru. 

 

 

4. Rokovi izvršenja usluge

Izvođenje radova mora biti završeno u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem. 

 

5. Jezik ponude 

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku. 

 

6. Dostavljanje ponuda 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 10.07.2018 godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu: 

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062/778-785, 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 10.07.2018 godine u 13 h.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta: 

a) Popunjen i overen predmer i predračun (zavisno od ponuda) - Prilozi B;

b) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre;

c) Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke 

(Prilog C);

d) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača 

(Prilog D);

e) Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E);

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije - prilog B, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. 

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija “Ana i Vlade Divac”  

                          

                                                                                      ______________________

                                                                                                 Jelena Rakić

      Koordinator Projekta 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti