Referentni broj nabavke: DIVAC - F4G/3

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih pravnih usluga za potrebe realizacije projekta Framework for Giving (Unapređenje okvira za davanje)

UVOD:

Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj - USAID sprovodi projekat “Framework for Giving” (Unapređenje okvira za davanje) koji ima za cilj unapređenja zakonodavnog okvira za doniranje, promociju dobročinstva i razvoja kulture davanja i razvoj filantropske infrastrukture. Fondacija Ana i Vlade Divac projekat realizuje kao deo koalicije, koju pored Fondacije Ana i Vlade Divac, čine Trag fondacija, Smart Kolektiv, Fondacija Katalist, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbija.

Kako bismo izabrali pravno lice koje poseduje neophodnu ekspertizu za obavljanje poslova iz ToR-a (Prilog B) (u daljem tekstu Ponuđač) za potrebe realizacije projekta i njegovih ciljeva i aktivnosti potrebno je da nam dostavite svoju:

  1. ponudu na formularu (B1)
  2. traženu prateću dokumentaciju

Traženu prateću dokumentaciju čini:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre ili Advokatske komore,

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B1)

c) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

f ) Listu eksperata iz ovih oblasti

g) Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVDu).

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC- F4G/3 - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 23.07.2018.godine, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 23.07.2018.

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

                                                                                                              

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Projektni zadatak (ToR)  za ekspertske pravne usluge (Prilog B)

  B1 - Tehnička speciikacija usluga - Ponudu (Prilog B1)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Ekspertske pravne usluge za potrebe promocije projekta Framework for Giving (Unapređenje okvira za davanja) definisanih u Prilogu B - ToR u periodu od avgusta 2018. do novembra 2021. godine.

2. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u USD (američki dolar) i bez PDV-a.

Ponuda treba da obuhvati ukupnu vrednost usluga navedenih u Projektnom zadatku (ToR) tokom celog projekta.

  • ćanje izvršenih usluga će biti po dobijanju fakture u skladu sa poslovima realizovanim u prethodnom periodu i prihvatanju izveštaja o izvršenim poslovima.

Ukupan iznos svih faktura ne može biti viši od iznosa navedenog u ponudi.

3. Teritorija

Ponuđač je u obavezi da bude registrovan na teritoriji Republike Srbije i uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije.

4. Rokovi isporuke

Izabrani Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni akcioni plan, koji se definiše na godišnjem i kvartalnom nivou.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Potrebno je da nam dostavite:

1.ponudu na formularu (B1)

2.traženu prateću dokumentaciju

Traženu prateću dokumentaciju čini:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre ili Advokatske komore,

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu(Prilog B1)

c) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude(Prilog E)

f ) Listu eksperata iz ovih oblasti

g) Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVDu).

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC- F4G/3 - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 23.07.2018.godine, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 23.07.2018.

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Željko Mitkovski, e-mail: [email protected]

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u utorak 24.07.2018. godine u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

1.ponudu na formularu (B1)

2.traženu prateću dokumentaciju

Traženu prateću dokumentaciju čini:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre ili Advokatske komore,

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B1)

c) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

f ) Listu eksperata iz ovih oblasti

g) Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVDu).

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije i predstavnika članica Koalicije će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru tri ekonomski najpovoljnije ponude čiji ponuđači će biti pozvani na predstavljanje rešenja zadataka. Nakon toga, Komisija će izabrati ekonomski najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu. Odluka će biti poslata na e-mail koji Ponuđač navede u Prilogu D.

Agencija može ponuditi i pro bono usluge sa ciljem promocije društveno-odgovornog poslovanja.

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

  1. Cena usluga
  2. Lista eksperata
  3. Reference sa prethodnih projekata

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti