JAVNI POZIV

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u gradu Užice”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom Užice,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu  od  3.700.000,00 dinara za razvoj ovčarstva  kao poljoprivredene delatnosti  za  najmanje 20 poljoprivrednika/ca  koji imaju mesto prebivališta na teritoriji  grada Užice. 

Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku  7 umatičenih ženskih jagnjadi rase sjenička pramenka, starosti najmanje 3 meseca, min težine 30kg.

Potencijalni  dobitnici donacije imaju sledeće obaveze:

 1. da iz sopstvenih sredstava kupe još tri jagnjeta  pre nego što dobiju donaciju

 2. da do druge polovine  2021.godine broj ženskih umatičenih grla ovaca (u njihovom stadu) bude najmanje 20

Napomena:  korisnik donacije se obavezuje  da osigura  donirana grla kod osiguravajućih  društava nakon potpisivanja Ugovora o donaciji, odn. isporuke jagnjadi 

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovne  kriterijume,  imaju prebivalište na teritoriji  grada Užica, kao i da imaju objekat za gajenje ovaca  i eventualno iskustvo,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

Konkurs je otvoren  od  16. jula 2018.god  do 6. avgusta 2018.godine

Napomena:  Prednost prilikom dobijanja donacije će imati mladi poljoprivrednici .

PRIJAVU  možete preuzeti  u uslužnom centru gradske uprave Užice,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.fondacijadivac.org   i   www.uzice.org

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  062 /77 88 73, kao i 031/590-163 - Gradska uprava Užice.

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Užice”

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•             poljoprivrednici  koji  žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za ovčarstvo

•             da imaju prebivalište na teritoriji  grada Užica

•             da imaju registrovano PG na teritoriji  grada Užica na podnosioca prijave ili registrovano na nekog od

               članova zajedničkog domaćinstva

•             da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

•             da su podneli  popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

•            da nisu  zaposleni  u  Gradu  Užice (odbornici, članovi Gradskog  veća, radnici gradske uprave)

 

 

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

•             Višečlana porodica  i  vezana domaćinstva

•             Lica bez stalnog zaposlenja  ili lica sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstva

•             Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

•             Jednoroditeljske  porodice

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja  i  znanja

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•             Postojećih objekata, opreme   i  drugih mogućnosti  korisnika

•             Potreba korisnika

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O  TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu

 2.  Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva  

 3. Overena  Izjava o broju članova domaćinstva

 4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)

 5. Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)

 7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti

 8. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

 9. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

 10. Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije

 11. Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2018.godinu

 12. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2018.godinu za PG podnosioca prijave

 13. Dokaz o vlasništvu zemljišta/objekta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta na period od najmanje pet godina od dana prijave na konkurs)

 14. Podaci o objektu za držanje ovaca (izjava podnosioca prijave o posedovanju i veličini objekta)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti