Beograd, 20.09.2018.godine

   Ref.Br. nabavke:DIVAC-R1-1

 

 

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA NAMIRNICA

 

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku paketa namirnica potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  kao I uzorci se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 18.09.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                        ___________________

                                                                                                                 Miljana Kerču

                                                                                                            Koordinator projekta

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

         

PAKETI NAMIRNICA

Rok trajanja traženih artikala treba da bude minimum 6 meseci.

Svaki paket mora biti posebno spakovan u kutiju ili kesu.

Dobavljač mora da zadovoljava HACCP setifikat za distribuciju hrane do krajnjeg korisnika.

            

 1.         Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima bez i sa izraženim PDV-om.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana  nakon isporuke i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije.

 

 1. Mesto isporuke

Ponuđač je  u obavezi da robu isporuči u Beogradu, Novom Sadu I Nišu.

Lokacija i adresa isporuke će biti naznačeni u Ugovoru.

 

 1. Rokovi isporuke

Isporuka paketa će biti izvršena najkasnije do 15.10.2018. godine.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude i uzorci se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 28.09.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 778 785

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude kao i uzorci će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 28.09.2018.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Pored uzoraka ponuda su zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B,
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 6 meseci,
 3. Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke,
 4. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C),
 5. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D),
 6. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E),
 7. Kopija HCCP sertifikata za distribuciju hrane do krajnjeg korisnika.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba sa terena, ugovori količinu artikala koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - dokument B,   pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena (u roku od 90 dana).

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. odgovarajući kvalitet
 2. cena

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i uzorke i koji ne dostave sve u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

                                                                                                    

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                         ___________________

                                                                                                   Miljana Kerču, koordinator projekta        

                                                                                                                      Beograd, 20.09.2018.godine

   Ref.Br. nabavke:DIVAC-R1-1

 

 

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA NAMIRNICA

 

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku paketa namirnica potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  kao I uzorci se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 18.09.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                        ___________________

                                                                                                                 Miljana Kerču

                                                                                                            Koordinator projekta

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

         

PAKETI NAMIRNICA

Rok trajanja traženih artikala treba da bude minimum 6 meseci.

Svaki paket mora biti posebno spakovan u kutiju ili kesu.

Dobavljač mora da zadovoljava HACCP setifikat za distribuciju hrane do krajnjeg korisnika.

            

 1.         Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima bez i sa izraženim PDV-om.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana  nakon isporuke i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije.

 

 1. Mesto isporuke

Ponuđač je  u obavezi da robu isporuči u Beogradu, Novom Sadu I Nišu.

Lokacija i adresa isporuke će biti naznačeni u Ugovoru.

 

 1. Rokovi isporuke

Isporuka paketa će biti izvršena najkasnije do 15.10.2018. godine.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude i uzorci se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 28.09.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 778 785

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude kao i uzorci će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 28.09.2018.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Pored uzoraka ponuda su zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B,
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 6 meseci,
 3. Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke,
 4. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C),
 5. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D),
 6. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E),
 7. Kopija HCCP sertifikata za distribuciju hrane do krajnjeg korisnika.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba sa terena, ugovori količinu artikala koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - dokument B,   pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena (u roku od 90 dana).

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. odgovarajući kvalitet
 2. cena

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i uzorke i koji ne dostave sve u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

                                                                                                    

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                         ___________________

                                                                                                   Miljana Kerču, koordinator projekta        

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti