FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC
Komisija za javnu nabavku
Broj 64/2018
18.10.2018. godine
Beograd


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti usluge broj 59/2018, od 08.10.2018.godine


FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC
Upućuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA


1. Podaci o naručiocu:
Fondacija Ana i Vlade Divac, ul. Ilije Garašanina br. 53a/7, Beograd, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Internet stranica naručioca: www.divac.com 
Vrsta naručioca: Fondacija

2. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti.

3. Vrsta predmeta: dobra .

4. Predmet javne nabavke: nabavka kvalitetnih priplodnih ženskih jagnjadi -03322100-3- Ovce

5. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke - www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca - www.divac.com 

7. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Fondacija Ana i Vlade Divac, ul. Ilije Garašanina br. 53a/7, 11000 Beograd uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku kvalitetnih priplodnih ženskih jagnjadi «, JN broj 02/2018 - NE OTVARATI
Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.
Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.
Rok za dostavljanje ponuda: 29.10.2018. godine do 12,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

8. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 29.10.2018. godine u 13,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Fondacije, Adresa Ilije Garašanina53a/7, Beograd.

10. Uslovi za učestvovanje predstavika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

11. Ponuda mora imati rok važenja minimum 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije 
ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

14. Lice za kontakt je Veljko Perović, e-mail [email protected]

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti