Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci dobara kvalitetna priplodna ženska jagnjad ponuđaču „DRAGOMIR VITOROVAC PR TRGOVINSKA RADNJA VITOROVAC I SIN VALjEVO", sa sedištem u Dupljaj bb, Valjevo, ponuda br 1/2018 od 26.10.2018. godine, u ukupnom iznosu od 3.230.00,00 dinara (ponuđač nije u sistemu PDV-a),


Fondacija Ana i Vlade Divac

Komisija za javnu nabavku 

Broj 80/2018

08.11.2018.godine

Beogradu

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12, 14/15, 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 08.11.2018. godine, donosi

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci dobara kvalitetna priplodna ženska jagnjad ponuđaču „DRAGOMIR VITOROVAC PR TRGOVINSKA RADNJA VITOROVAC I SIN VALjEVO“, sa sedištem u Dupljaj bb, Valjevo, ponuda br 1/2018 od 26.10.2018. godine, u ukupnom iznosu od 3.230.00,00 dinara (ponuđač nije u sistemu PDV-a), 

 

Obrazloženje

Direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti dobra- kvalitetna priplodna ženska jagnjad, odlukom broj 59/2018 od 08.10.2018. godine.

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 03322100-3- Ovce.

Procenjena vrednost javne nabavke: 3.363.636,00 din bez pdv-a.

Javna nabavka Broj 2/2018 sprovedena je u postupku javne nabavke male vrednosti. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljeni su na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs i Internet stranici naručioca: www.divac.com , dana 18.10.2018. godine. 

 

Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena. 

 

Postupak otvaranja ponuda vođen je u prostorijama Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, Beograd, dana 29.10.2016. godine u 13,00 časova, od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, obrazovane rešenjem broj 60/2018 od 08.10.2018. godine 

Blagovremeno tj. do dana 29.10.2018.godine godine do 12.00 časova, primljene su tri ponude: 

 

Br. pod kojim je ponuda zavedena kod Nar.

 

Naziv ponuđača

Datum prijema

Vreme prijema

307/18 „MIRADO“ d.o.o. Beograd 29.10.2018. god. 09,10 

308/18 „PR Vitorovac i sin“ Dupljaj 29.10.2018. god. 10,30 

309/18 „Sit Systems“ d.o.o. Beograd 29.10.2018. god. 10,47

 

Neblagovremenih ponuda nije bilo.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Komisija je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je poslat ponuđaču u zakonskom roku od 3 dana.

U postupku pregleda i stručne ocene ponuda Komisija je utvrdila sledeće:

1. Ponuda ponuđača «MIRADO» d.o.o. iz Beograda, ponuda broj 67/2018 od 26.10.2018. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 3.349.000,00 dinara bez pdv-a, ispunjava sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije, te je ocenjena kao prihvatljiva.

2. Ponuda ponuđača «DRAGOMIR VITOROVIĆ PR VITOROVAC I SIN VALjEVO» iz Dupljaja, broj 1/2018 od 26.10.2018. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 3.686.000,00 din (ponuđač nije u sistemu pdv-a) sa jediničnom cenom od 19.000,00 din po komadu jagnjadi. Ponuđač je u obrazcu strikture cene dopisao broj od 194 komada jagnjadi i množeći ovaj broj sa jediničnom cenom od 19.000,00 din., dobija ukupan ponuđeni iznos od 3.686.000,00 din. Kako je konkursnom dokumentacijom tražen broj od 170 komada jagnjadi, a imajući u vidu da pomenuti ponuđač ispunjava sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije i ponudio je najnižu jediničnu cenu, istom je upućen Zahtev za ispravku računske greške. U zahtevu se navodi da je konkursnom dokumentacijom traženi broj jagnjadi 170 i da je ponuđena jedinična cena od 19.000,00 din po komadu što ukupanu ponuđenu cenu čini 3.230.00,00 din (bez PDV-a). Ponuđač «DRAGOMIR VITOROVIĆ PR VITOROVAC I SIN VALjEVO» iz Dupljaja se saglasio sa upućenim Zahtevom za ispravku računske greške. Imajući u vidu sve gore navedeno ponuda ponuđača «DRAGOMIR VITOROVIĆ PR VITOROVAC I SIN VALjEVO» iz Dupljaja, sa ispravljenom ukupnom cenom od 3.230.000,00 din za traženu količinu od 170 jagnjadi, ispunjava sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije, te je ocenjena kao prihvatljiva.

3. Ponuđača « Sit Systems » d.o.o. iz Beograda, ponuda broj 397/2018 od 25.10.2018. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 3.299.700,00 dinara bez pdv-a, nije dostavio kopiju overenog statuta, koji je tražen konkursnom dokumentacijom, te je ponuda ocenjena kao neprihvatljiva.

 

 

Komisija posle stručne ocene ponuda predlaže naručiocu da ugovor o javnoj nabavci dobra nabavka kvalitetnih priplodnih jagnjadi, dodeli ponuđaču «DRAGOMIR VITOROVIĆ PR VITOROVAC I SIN VALjEVO» iz Dupljaja, kao ponućaču sa prihvatljivom ponudom u predmetnom postuku javne nabavke i sa najnižom ponuđenom cenom. 

 

Na osnovu iznetog, a polazeći od Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 79/2018 od 08.11.2018. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.

 

PRAVNA POUKA: protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

 

DIREKTOR 

Ana Koeshall

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti