Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "Help on the route", koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske unije  ukazuje se potreba  za  uslugama agencije koja bi organizovala okrugle stolove, konferencije kao i noćenja u raznim gradovima po Srbiji.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B, kao I minimalne uslove koju ponudjene lokacije moraju da imaju - PRILOG BI. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h gu zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka  23.04.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                         

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije
         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A -  Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)
  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)
  C -  Minimalni uslovi koji moraju da se ispune (Prilog BI)
  D -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
  E -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
  F -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)
  G -  Posebni uslovi - Prilog B1

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE
1. Predmet ponude 
Organizovanje okruglih stolova koji uključuju salu sa svom pratećom opremom, simultani prevodioci sa svom pretećom opremom, usluge manipulativnog radnika, kafe pauze, ketreing, osveženje, kao I organizovanje noćenja sa doručkom u raznim gradovima po Srbiji. 
              
2. Valuta 
Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima sa i bez PDV-a. 
Uplate će se izvršavati sukcesivno po završenom događaju a nakon dostavljanja originalne facture. 
3. Mesto  održavanja treninga
Mesto održavanja događaja je teritorija Srbije a gradovi će biti naknadno birani naknadno a na osnouv traženih gradova u ponudi.

4. Termini održavanja okruglih stolova
Okrugli stolovi će se održavati u period od maja do novembra 2018. Godine.. 
5. Jezik ponude 
Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku. 

6. Dostavljanje ponuda 
Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 23.04.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu: 
                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”
                        Ilije Garašanina 53a/7
                        11000 Beograd
Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-din Veljko Perović, tel. 062 778-785.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.
Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.
Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda
Ponude će biti otvorene 23.04.2018.god. u 12.00h.
Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE. 
Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka. 
Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 120 dana nakon roka za predaju ponuda.
Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta: 

a) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B 
b) Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
c) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D
d) Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.
FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje broj učesnika, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena sobe/pansiona koja je ponuđena.
Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti