Beograd, 19.06.2019.godine
Nabavka Br. DIVAC-OX-1


A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU SPORTSKIH REKVIZITA ZA POTREBE REALIZOVANJA SPORTSKI RADIONICAKako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku sportskih rekvizita za potrebe realizovanja sportskih radionica u okviru projekta "Slavimo različitosti", potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji za sportske rekvizite, kao i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv – NE OTVARATI*) najkasnije do utorka 25.06.2019.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija "Ana i Vlade Divac"
Ilije Garašanina 53a/7
11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.Fondacija Ana i Vlade Divac

___________________
Veljko Perović
Poziv za dostavljanje ponude – tenderski dosije
Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)
B - Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)
C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
E - Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE
1. Predmet ponude
Naziv i opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji – Prilog B

2. Valuta
Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa I bez izraženog PDV-oa.
Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena po isporuci robe i dostavljanju potpisane otpremnice i originalne fakture na adresu Fondacije.

3. Mesto isporuke
Ponuđač je u obavezi da robu isporuči na teritoriji Opštine Šid (tacna adresa ce biti naznacena u porudzbenici).

4. Rokovi isporuke
Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačem.

5. Jezik ponude
Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda
Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv – NE OTVARATI*) najkasnije do utorka 25.06.2019.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:
Fondacija "Ana i Vlade Divac"
Ilije Garašanina 53a/7
11000 Beograd
Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Veljko Perović, tel. 062 / 778-785

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac "PRIJEM PONUDA".
Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.
Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.


7. Otvaranje ponuda
Ponude će biti otvorene 25.06.2019.god. u 11h.
Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.
Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.
Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.
Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a) Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
b) Izvod iz APR-a
c) Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
d) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
e) Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)
f) Slike sa detaljnim karakteristikama ponudjenih projizvoda

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.
Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.
FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala u okviru specifikacije
– dokument B , pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena.
Analiza ponuda će biti izvršena i pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije moraju biti ponuđene.

Kritreijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je cena.


Fondacija Ana i Vlade Divac

___________________
Veljko Perović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti