Beograd, 19.06.2019.godine

Nabavka Br. DIVAC-OX-1


                                         

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE 

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU SPORTSKIH REKVIZITA ZA POTREBE REALIZOVANJA SPORTSKI RADIONICA

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku sportskih rekvizita za potrebe realizovanja sportskih radionica u okviru projekta "Slavimo različitosti", potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji za sportske rekvizite, kao i traženu prateću dokumentaciju. 

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do utorka 25.06.2019.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu: 

                      

              Fondacija "Ana i Vlade Divac"

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. 

 

 

 

                                                                                                       Fondacija Ana i Vlade Divac 

 

                                                                                                           ___________________

                                                                                                                 Veljko Perović

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude 

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

              

2. Valuta 

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa I bez izraženog PDV-oa. 

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena po isporuci robe i dostavljanju potpisane otpremnice i originalne fakture na adresu Fondacije.  

 

3. Mesto isporuke

Ponuđač  je  u obavezi da robu isporuči na teritoriji Opštine Šid (tacna adresa ce biti naznacena u porudzbenici). 

 

4. Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačem. 

 

5. Jezik ponude 

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku. 

 

6. Dostavljanje ponuda 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 25.06.2019.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu: 

                        Fondacija "Ana i Vlade Divac"

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 778-785

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac "PRIJEM PONUDA".

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 25.06.2019.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE. 

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka. 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta: 

 

a) Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

b) Izvod iz APR-a 

c) Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

f) Slike sa detaljnim karakteristikama ponudjenih projizvoda

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala u okviru specifikacije 

- dokument B , pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena i pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije moraju biti ponuđene.

 

Kritreijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je cena.

                                           

                                                       

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac 

                                                                       

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Veljko Perović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti