Beograd, 20.06.2019 god

Ref.br.Nabavke: DIVAC – R2Kako bi smo izabrali najpovoljnije ponuđače za izvođenje radova na izgradnji AB pločastog propusta, Kuršumliska banja, Kuršumlija,  potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B I traženu prateću dokumentaciju.

Ponude   se dostavljaju  od  9  do  16h  u  zatvorenoj koverti   (sa pečatom na spojevima,   naznačenim brojem zahteva  i sa naznakom  *Prijava na javni poziv  -  NE  OTVARATI*)   najkasnije  do  ponedeljka 01.07.2019  godine do 10h, a  na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se  nalazi  u  prilogu ovog poziva.

 

 

 Fondacija“Ana i Vlade Divac”

                                                                                                                     

 

          _____________________

                                                                                                                  Veljko Perović

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda(Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnih radova (Prilog B )

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  Tehnički opis (PRILOG F)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude Naziv  i opis traženih radova sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B 

 2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Uplateće se vršiti podostavljenim overenim privremenim situacijamana adresu Fondacije.

3. Mesto izvršenja usluge

Ponuđač je u obavezi da izvrši radove na izgradnji AB pločastog propusta, Kuršumliska banja, Kuršumlija.Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

4. Rokovi izvršenja usluge

Na rehabilitaciji AB pločastog propusta mora biti završenau roku od  60dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 01.07.2019 godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenjaje g-din Veljko Perović, tel. 062/778 785 i g-din Bojan Urošević (Projektant), tel. 065/6691582

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 01.07.2019 godine u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 120 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen predmer i predračun - Prilog B;

 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 6 meseci;

 3. Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke) ne stariji od 15 dana;

 4. Prilažemo pismo o namerama banke. Potvrđujemo da ćemo obezbediti Bankarsku garanciju u iznosu 5% od iznosa Ugovora na period od 12 meseci od datuma završetka radova, a koja se odnosi na kvalitet radova;

 5. Prilažemo približan dinamički plan izvođenja radova, obrađen nedelju po nedelju, da bi prikazali redosled po kojem će se radovi obavljati. (Imati u vidu da je ovo potrebno samo zbog informacije i neće stvarati ugovorne obaveze, izuzev završnog datuma u ugovoru);

 6. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C);

 7. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D);

 8. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E);

 9. Overen tehnički opis (Prilog F)

 10. Referenc lista poslova izvršenih u 2016, 2017 i 2018 godini;

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.
 
FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije
- dokument B, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.
 
Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.
 
Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu, za kompletnu grupu.
Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. 
Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.
 
Fondacija“Ana i Vlade Divac”
         
                                                                                                               

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti