FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC
Komisija za javnu nabavku
Broj 50/2019
16.08.2019. godine
Beograd


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2.  Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 43/2019, od 12.08.2019.godine


FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC
Upućuje
 
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA


1. Podaci o naručiocu:
Fondacija Ana i Vlade Divac, ul. Ilije Garašanina br. 53a/7, Beograd, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Internet stranica naručioca: www.divac.com 
Vrsta naručioca: Fondacija

2. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti.

3. Vrsta predmeta: dobra.

4. Predmet javne nabavke: Nabavka i montaža plastenika - 44200000 - Konstrukcijski proizvodi
5. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke - www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca - www.divac.com  

7. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte  u zatvorenoj koverti  na adresu: Fondacija Ana i Vlade Divac, ul. Ilije Garašanina br. 53a/7, 11000 Beograd uz napomenu „ Nabavka  i montaža plastenika  JN br. 02/2019- NE OTVARATI".
Koverat na prednjoj strani mora imati zavodni pečat i broj ponuđača. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i ime i prezime kontakt osobe ponuđača. 
Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.
Rok za dostavljanje ponuda: 02.09.2019. godine do 10,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

8. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

9.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 02.09.2019.godine u 12,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Fondacije Ana i Vlade Divac, Adresa: Ilije Garašanina 53a/7, Beograd.

10. Uslovi za učestvovanje predstavika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača  dužni su da  pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača. 

11. Ponuda mora imati rok važenja minimum 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

12.  Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije 
ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje  ponude.

14. Lice za kontakt Kemal Gegić, e-mail [email protected] 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti