Fondacija Ana i Vlade Divac

Komisija za javnu nabavku 

Broj 46/2019

10.09.2019.godine

Beogradu

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12, 14/15, 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 10.09.2019. godine, donosi

 

 ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

Dodeljuje se  ugovor o javnoj nabavci JN br.2/2019 nabavka i montaža plastenika firmi “ELESTRA” d.o.o. iz Čačka, ul. Učiteljska br.15/1, ponuda br 7-137/999/198 od 29.08.2019. godine, u ukupnom iznosu od 2.386.512,00 dinara (sa PDV), 

 

Obrazloženje

Direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, nabavka poljoprivredne mehanizacije, odlukom broj 43/2019 od 12.08.2019. godine.

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 44200000 - konstrukcijski proizvodi. 

Procenjena vrednost javne nabavke: 2.700.000,00 dinara sa pdv-om.

Javna nabavka Broj 02/2019 sprovedena je u postupku javne nabavke male vrednosti. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija  objavljeni su  na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs i Internet stranici naručioca: www.divac.com , dana 10.09.2019. godine. 

 

Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena. 

 

Postupak otvaranja ponuda vođen je u prostorijama Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, Beograd, dana 02.09.2019. godine u 12,00 časova, od strane  Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, obrazovane rešenjem broj 44/2019 od 19.08.2019. godine 

Blagovremeno tj. do dana 02.09.2018.godine godine do 10.00 časova, primljena je jedna ponuda: 

 

 

 

 

 

Br. pod kojim je ponuda zavedena kod Nar.

 

 

Naziv ponuđača

 

 

Datum prijema

 

Vreme prijema

1295/19 “ELESTRA” d.o.o. Čačak 02.09.2019. 09:48

 

Neblagovremenih ponuda nije bilo.

 

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Komisija je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je predat ponuđaču odmah nakon završetka otavrannja ponuda.

 

U postupku pregleda i stručne ocene  ponuda Komisija je utvrdila sledeće:

 

1. Ponuda ponuđača “ELESTRA” d.o.o. iz Čačka, ponuda broj 7-137/999/198 od 29.08.2019. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 2.386.512,00 dinara sa pdv-om, ispunjava sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama i 

 

Komisija posle stručne ocene ponuda predlaže naručiocu da dodeli ugovor o javnoj nabavci i montaži plastenika, ponuđaču “ELESTRA” d.o.o. iz Čačka, kao ponuđaču sa prihvatljivom ponudom u predmetnom postuku javne nabavke i sa najnižom ponuđenom cenom koja je ispod procenjene vrednosti javne nabavke.

 

Na osnovu  iznetog, a polazeći od Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 45-1/2019 od 09.09.2019. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o javnim nabavkama,  Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.

 

 PRAVNA POUKA: protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

 

 

 

                                                                                           

                                                                                             DIREKTOR/UPRAVITELj                                                                                         

                                                                                             

 

                                                                                                         Ana Koeshall

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti