Beograd, 05.07.2019.god
Ref. Br. EU-BO-2-19

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije; U okviru projekta "Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey", koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane Evropske unije ukazuje se potreba za uslugama hotela za smeštaj sa doručkom i sala za rad tokom završne konferencije za 100 osoba.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B, kao I minimalne uslove koju ponudjene lokacije moraju da imaju - PRILOG BI. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) ili putem mejla na [email protected] najkasnije do petka 19.07.2019.godine do 15h, a na sledeće načine: elektronskom poštom ([email protected]) ili poštom na adresu: Fondacija “Ana i Vlade Divac” 11000 Beograd, Ilije Garašanina 53a/7 Fondacija Ana i Vlade Divac ___________________ Kemal Gegić

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

C - Minimalni uslovi koji moraju da se ispune (Prilog BI)

D - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

E - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

F - Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

G - Posebni uslovi - Prilog B1

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Usluge smeštaja za dve noći za 100 osoba u 100 jednokrevetnih soba sa doručkom, uključujući i salu za 100 osoba sa svom pratećom opremom, lap top, projector, flip chart, platno za projektovanje, kafe pauze, ketreing, osveženje, cene ručkova i večera za potrebe završne konferencije koja se organizuje u Beogradu od 18. do 20 novembra 2019. godine.

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima bez PDV-a. Uplate će se izvršavati sukcesivno.

3. Mesto održavanjakonferencije

Mesto održavanja događaja je na teritoriji Grada Beograda

4. Termini održavanja završne konferencije

Konferencija će se održavati u prvoj polovini 18.-20. novembra 2019. godine.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) ili putem mejla na [email protected] najkasnije do petka 19.07.2019.godine do 15h, a na sledeće načine: elektronskom poštom ([email protected]) ili poštom na adresu: Fondacija “Ana i Vlade Divac” 11000 Beograd, Ilije Garašanina 53a/7

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je g-din Uroš Delić, tel. 062 778-793.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda. Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 25.07.2019.god. u 12.00h. Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE. Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka. Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B

b) Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C

c) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača - Prilog D

d) Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude - Prilog E

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje broj učesnika, pri čemu se zadržava ista jedinična cena sobe/pansiona koja je ponuđena. Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA i koji zadovolja tehničke uslove.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti