Beograd, 29.10.2019.godine


                                                                          A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE FINALNE EVALUACIJE PROJEKTA

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta " Youth Bank HUB for WBT ",  koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane Evropske KOMISIJE,  ukazuje se potreba  za vršenjem usluge evaluacije projekta.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu, prema TOR-u (u prilogu), za realizaciju evaluacije, a kompletna usluga treba da bude izvršena u periodu od 20.11.2019. do 20.02.2020. godine. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do ponedeljka 11.11.2019. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd, Ilije Garašanina 53a/7

                          

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A),

  B - Tehničku specifikaciju - opis traženih usluga (Prilog B I),

  C - Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D - Opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  TOR (Projektni zadatak i obim poslova) overen.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Realizacija predmeta nabavke, definisane u TOR-u, sprovodiće se u periodu od 20.11.2019. do 20.02.2020. godine.

              

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, bez PDV-a.

Uplata iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće vršena u dve tranše koje će biti definisane ugovorom.

 

3. Mesto izvršenja usluge

Mesto izvršenja usluge je detaljnije opisano u ToR-u.

 

4. Termini izvršenja usluge

Usluga će se izvršavati u terminu od 20.11.2019. do 20.02.2020. godine.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do ponedeljka 11.11.2019. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu: 
                                               

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je g-din Kemal Gegić, tel. 062 778-794.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 18.11.2019. god. u 13.00h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

  1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
  2. Popunjena i overena specifikacija usluga Prilog B
  3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
  4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača - Prilog D
  5. Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude - Prilog E
  6. Biografije eksperata iz kojih se vidi broj godina iskustva.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je ekspertiza (kadrovski kapacitet) 80 bodova i cena 20 bodova.

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                         

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti