Beograd, 11.12.2019. godine  

Referentni broj objave: DIVAC-R3

 

PRILOG A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za investiciono održavanje 12 učionica  u Tehničkoj školi  Vladičin  Han u Vladičinom hanu  potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B.1 i PRILOG B.2 i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do 19.12.2019. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

                     

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Predmer i predračun radova (Prilog B.1 i Prilog B.2 )

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F-   Tehnički elaborat sa dinamikom izvođenja

  G-  Opšti uslovi građenja

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude

Naziv i opis traženih radova sa potrebnim količinama se nalaze u priloženim specifikacijama - Prilog  B.1 i Prilog B.2

                          

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om, ukoliko je porezni obveznik u sistemu PDV-a.

Uplate će se vršiti po dostavljanju overene okončane situacije na adresu Fondacije Ana I Vlade Divac.

 

3. Mesto izvršenja usluge

Ponuđač je u obavezi da izvrši investiciono održavanje 12 učionica u Tehničkoj školi Vladičin Han, ulica Moše Pijade broj 21.

 

4. Vreme obilaska objekta/škole

Objekat gde će se izvoditi  radovi se može obići dana 16.12.2019. u period od 12 do 14 časova.

 

5. Rokovi izvršenja usluge

Izvođenje radova mora biti izvedeno u roku koji je naveden u Tehničkom elaboratu - Dinamički plan građenja ili najkasnije do 17.02.2020.

 

6. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 7. Dostavljanje ponuda 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do 19.12.2019.  do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu: 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

​Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Radonjić Stojan, tel. +381(0)603795007 
mail: [email protected]  
Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.
Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.
Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

8. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 19.12.2019 godine. u 13:00

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

  1. Popunjen i overen predmet i predračun - Prilog B.1 i Prilog B.2;
  2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre;
  3. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C);
  4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D);
  5. Popunjena Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E);
  6. Potpisan i overen Dinamički plan izvođenja radova
  7. Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke) ne stariji od 15 dana;
  8. Referenc lista poslova izvršenih u 2017, 2018 godini;

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije - prilog B.1 i Prilog B.2, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu, za kompletnu grupu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti