Beograd, 13.12.2019.godine

Ref. oznaka nabavke: INFOST – 01-19


 A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku paketa namirnica potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv INFOST-01-19- NE OTVARATI*)  najkasnije do petka   20.12.2019.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

  1. Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

 

        

PAKETI NAMIRNICA

Rok trajanja traženih artikala treba da bude minimum 6 meseci.

Svaki paket mora biti posebno spakovan u kartonsku kutiju.

Dobavljač mora da zadovoljava HACCP setifikat za distribuciju hrane do krajnjeg korisnika.

            

2.   Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima bez i sa izraženim PDV-om.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dananakon isporuke i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije.

 

3. Mesto isporuke

Ponuđač je u obavezi da robu isporuči na različite lokacije na teritoriji Grada Beograda. Tačne lokacije će biti navedene u porudžbenici.

 

4. Rokovi isporuke

Isporuka paketa će biti izvršena najkasnije do kraja februara 2020.godine.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 6. Dostavljanje ponuda

​Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv INFOST-01-19 - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 20.12.2019.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu: 
                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”
                        Ilije Garašanina 53a/7
                        11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Miljana Kerču, tel. 062 / 797 746
Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.
Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.
Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 20.12.2019.god. u 13h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

  2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre

  3. Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

  4. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  5. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  6. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

  7. Kopiju HACCP setifikat za distribuciju hrane do krajnjeg korisnika.

 

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba sa terena, ugovori količinu artikala koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - dokument B,   pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena (u roku od 90 dana).

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta: 

 

1. odgovarajući kvalitet 

2. cena 

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i uzorke i koji ne dostave sve u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti