Beograd, 17.03. 2020.godine


A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE IZRADE DVE PUBLIKACIJE

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta “EQUAL - Towards closing the gender gap in balancing professional and private lives of employees“,  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske komisije kroz program REC, ukazuje se potreba za vršenjem usluge izrade dve publikacije.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu, prema TOR-u (u prilogu), za izradu dve publikacije, a kompletna usluga treba da bude izvršena u periodu od 30.03.2020. do 31.07.2020. godine. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

U skladu sa trenutnom zdravstvenom situacijom i preporukama Vlade Republike Srbije, ponude se dostavljaju  u elektronskoj formi arhivirane u ZIP ili RAR formatu (dokumenta skenirana u boji, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - Eu-Equal-1-20) najkasnije do petka  27.03.2020. godine do 10h, a na sledeću e-mail adresu: [email protected]

             

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A),

  B - Tehničku specifikaciju - opis traženih usluga (Prilog B I),

  C - Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D - Opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  TOR (Projektni zadatak i obim poslova) overen.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Realizacija predmeta nabavke, definisane u TOR-u, sprovodiće se u periodu od 30.03.2020. do 31.07.2020. godine.

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, bez PDV-a.

Uplata iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće vršena u dve tranše koje će biti definisane ugovorom.

3. Mesto  izvršenja usluge

Mesto izvršenja usluge je detaljnije opisano u ToR-u.

4. Termini izvršenja usluge

Usluga će se izvršavati u terminu od 30.03.2020. do 31.07.2020. godine.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju  u elektronskoj formi arhivirane u ZIP ili RAR formatu (dokumenta skenirana u boji, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - Eu-Equal-1-20) najkasnije do petka  27.03.2020. godine do 10h, a na sledeću e-mail adresu: [email protected]

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je g-dja Marija Jovanović, tel. 060 077 87 30

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti arhivirane do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 27.03.2020. god. u 13.00h.

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije komisija otvara ponude na online tenderu .

Sve ponude će biti otvorene samo jednom na online tenderu.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Arhivirane, potpisane, pečatiranee-ponude moraju (pored ponude) sadržati i sledeća dokumenta:

 

  1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre (ako je ponuđač registrovan kao pravno lice)
  2. Popunjena i overena specifikacija usluga Prilog B 1
  3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
  4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača - Prilog D
  5. Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude - Prilog E
  6. Biografije eksperata iz kojih se vidi broj godina iskustva.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je ekspertiza (kadrovski kapacitet) 80 bodova i cena 20 bodova.

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                         

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                

                                                                                                              Marija Jovanović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti