Beograd, 13.07.2020.godine
Ref. oznaka nabavke: OSI-3


A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU SPORTSKE OPREME I DEČIJIH IGARA ZA POTREBE PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i trenutno je toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

U okviru projekta “Support to the needs of migrant population in face of the Covid-19 in Serbia“,  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations), ukazuje se potreba za nabavkom sportske opreme I dečijih igara za potrebe snabdevanja migrantskih centara.

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku sportske opreme I dečijih igara potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenom spisku artikala kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se mogu dostaviti lično svakog radnog dana 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do petka 17.07.2020. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: OSI-03 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu: 

              

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

                                                                                                

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F - Slika ponuđenih artikala (Prilog F)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

  1. Predmet ponude

Naziv, količine opis traženih artikala se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B.

 2. Cena i plaćanje ​

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dananakon isporuke i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije.

 

3. Mesto isporuke

Ponuđač je u obavezi da robu isporuči na 2 lokacije u kojma se nalaze migrantski centri i to u mestima Šidi Beograd (Krnjača). Tačne adrese lokacija i kontakt osobe će biti navedene u porudžbenici koju izabrani dobavljač dobija nakon potpisivanja ugovora.

 

4. Rokovi isporuke

Isporuka ugovorenih količina roba će biti izvršena najkasnije 7 dana od dobijanja porudžbenice.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se mogu dostaviti lično svaki radni  dan 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do petka  17.07.2020. do 10 časova. Svaka koverta sa 
ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: OSI-03 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu: 
              
                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”
                        Ilije Garašanina 53a/7
                           11000 Beograd  

                      
Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Katarina Kukolj tel. 062 / 797 764.
Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.
Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.
Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u petak 17.07.2020.god. u 14h u prostorijama Fondacije i svi zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
  2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
  3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
  4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
  5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)
  6. Sliku (uživo slikanu, NE iz kataloga) u boji svakog montiranog ponuđenog artikla

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba sa terena i raspoloživosti sredstava, ugovori količinu artikala koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - Prilog B, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena (u periodu vađenja ponude od 90 dana).

Kriterijumi koji će se koristiti prilikom izbora ponuđača je 1. KVALITET, 2.CENA.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju,  koje ne stignu u predviđenom roku i  koje ne sadrže slike svakog pojedinačnog artikla iz ponuđenog seta, neće se uzeti u proces razmatranja.

                                                                                                    

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti