ФОНДАЦИЈА АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ

Комисија за јавну набавку

Број 47/2020

11.08.2020. године

Београд

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 44/2020, од 22.06.2020.године

 

ФОНДАЦИЈА АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ

Упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

1. Подаци о наручиоцу:

Фондација Ана и Владе Дивац, ул. Илије Гарашанина бр. 53а/7, Београд, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет страница наручиоца: www.divac.com

Врста наручиоца: Фондација

 

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

 

3. Врста предмета: добра.

 

4. Предмет јавне набавке: Набавка пољопривредне механизације - 16000000 - Пољопривредне машине

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети са Портала управе за јавне набавке - www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца - www.divac.com  

 

7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Фондација Ана и Владе Дивац, ул. Илије Гарашанина бр. 53а/7, 11000 Београд уз напомену Набавка пољопривредне механизације  ЈН бр. 02/2020- НЕ ОТВАРАТИ".

Коверат на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 21.08.2020. године до 10,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

 

9.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 21.08.2020.године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Фондације Ана и Владе Дивац, Адреса: Илије Гарашанина 53а/7, Београд.

 

10. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

 

11. Понуда мора имати рок важења минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда.

 

12.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

13. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење  понуде.

14. Лице за контакт Кемал Гегић, e-mail: [email protected]

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti