Фондација Ана и Владе Дивац

Комисија за јавну набавку

Број 52/2020

25.08.2020.године

Београду

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15, 68/15), директор Фондације Ана и Владе Дивац, дана 25.08.2020. године, доноси

 

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

            Додељује се уговор о јавној набавци ЈН бр.2/2020 набавка пољопривредне механизације предузећу ТО-DA CO” д.о.о. из Београда, ул. Живана Тодоровића бр.4, понуда бр 28/2020 од 17.08.2020. године, у укупном износу од 2.551.215,36 динара (са ПДВ),

 

Образложење

 

Директор Фондације Ана и Владе Дивац, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, набавка и монтажа пластеника, одлуком број 44/2020 од 22.06.2020. године.

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 16000000 - Пољопривредне машине.

Процењена вредност јавне набавке: 3.100.000,00 динара са ПДВ.

Јавна набавка Број 02/2020 спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности. Позив за подношење понуда и конкурсна документација  објављени су  на Порталу јавних набaвки www.portal.ujn.gov.rs и Интернeт страници наручиоца: www.divac.com , дана 11.08.2020. године.

 

Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена.

 

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Фондације Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а, Београд, дана 21.08.2020. године у 12,00 часова, од стране  Комисије за спровођење поступка јавне набавке, образоване решењем број 45/2020 од 22.06.2020. године

Благовремено тј. до дана 21.08.2020.године године до 10.00 часова, примљене су три понуде.

 

Бр. под којим је понуда заведена код Нар.

 

 

 

Назив понуђача

 

 

 

Датум пријема

 

 

Време пријема

171/20

“СТЕФАН” д.о.о.

18.08.2020.

11:20

174/20

„TO-DA CO“ д.о.о.

21.08.2020.

09:50

175/20

„ЈУГОПРОМЕТ АДС“ д.о.о.

21.08.2020.

09:55

 

Неблаговремених понуда није било.

 

У складу са Законом о јавним набавкама Комисија је сачинила Записник о отварању понуда који је путем поште послат понуђачима у законски предвиђеном року.

 

            У поступку прегледа и стручне оцене  понуда Комисија је утврдила следеће:

 

  1. Понуда понуђача СТЕФАН” д.о.о. из Ариља, понуда број 395/20 од 18.08.2020. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 2.684.500,00 динара са пдв,  испуњава све услове из Закона о јавним набавкама,

  2. Понуда понуђача TO-DA CO” д.о.о. из Београда, понуда број 28/2020 од 17.08.2020. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 2.551215,36 динара са пдв, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама, и

  3.  Понуда понуђача ЈУГОПРОМЕТ АДС” д.о.о. из Младеновца, понуда број 1908/20 од 19.08.2020. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 2.820.000,00 динара са пдв, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама.

Комисија после стручне оцене понуда предлаже наручиоцу да додели уговор о набавци пољопривредне механизације понуђачу TO-DA CO” д.о.о. из Београда, као понуђачу са прихватљивом понудом у предметном постуку јавне набавке, и са најнижом понуђеном ценом која је испод процењене вредности јавне набавке.

 

На основу  изнетог, а полазећи од Извештаја о стручној оцени понуда број 52-1/2020 од 25.08.2020. године, одлучено је као у диспозитиву.

 

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама,  Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

ПРАВНА ПОУКА: против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.                                                                                          

                                                                                            ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЉ                                                         

                                                                                                    Ана Коесхалл                                                                                                        

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti