Фондација Ана и Владе Дивац

Комисија за јавну набавку

Број 51/2020

24.08.2020.године

Београду

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15, 68/15), директор Фондације Ана и Владе Дивац, дана 24.08.2020. године, доноси

 

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

            Додељује се уговор о јавној набавци ЈН бр.1/2020 набавка и монтажа пластеника предузећу ЕЛЕСТРА” д.о.о. из Чачка, ул. Учитељска бр.15/1, понуда бр 172/20 од 20.08.2020. године, у укупном износу од 4.212.600,00 динара (са ПДВ),

 

Образложење

 

Директор Фондације Ана и Владе Дивац, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, набавка и монтажа пластеника, одлуком број 42/2020 од 21.06.2020. године.

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 44200000 - Конструкцијски производи.

Процењена вредност јавне набавке за обе партије: 4.368.000,00 динара са ПДВ.

Јавна набавка Број 01/2020 спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности. Позив за подношење понуда и конкурсна документација  објављени су  на Порталу јавних набaвки www.portal.ujn.gov.rs и Интернeт страници наручиоца: www.divac.com , дана 11.08.2020. године.

 

Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена.

 

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Фондације Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а, Београд, дана 20.08.2020. године у 12,00 часова, од стране  Комисије за спровођење поступка јавне набавке, образоване решењем број 43/2020 од 21.06.2020. године

Благовремено тј. до дана 20.08.2020.године године до 10.00 часова, примљене су две понуде:

 

Бр. под којим је понуда заведена код Нар.

 

 

 

Назив понуђача

 

 

 

Датум пријема

 

 

Време пријема

172/20

“ЕЛЕСТРА” д.о.о.

20.08.2020.

09:40

173/20

„АГРИКОЛ“ д.о.о.

20.08.2020.

10:00

 

Неблаговремених понуда није било.

 

У складу са Законом о јавним набавкама Комисија је сачинила Записник о отварању понуда који је путем поште послат понуђачима у законски предвиђеном року.

 

            У поступку прегледа и стручне оцене  понуда Комисија је утврдила следеће:

 

  1. Понуда понуђача ЕЛЕСТРА” д.о.о. из Чачка, понуда број 8-136/999/20 од 19.08.2020. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 4.212.600,00 динара са пдв,  испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и

  2. Понуда понуђача АGRIKOL” д.о.о. из Крушевца, понуда од 19.08.2020. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 16.512.015,00 динара са пдв,  преваѕилаѕи процењену вредност Јавне набавке.

 

Комисија после стручне оцене понуда предлаже наручиоцу да додели уговор о набавци и уградњи пластеника понуђачу ЕЛЕСТРА” д.о.о. из Чачка, као понуђачу са прихватљивом понудом у предметном постуку јавне набавке, и са најнижом понуђеном ценом која је испод процењене вредности јавне набавке.

 

На основу  изнетог, а полазећи од Извештаја о стручној оцени понуда број 51-1/2020 од 24.08.2020. године, одлучено је као у диспозитиву.

 

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама,  Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

ПРАВНА ПОУКА: против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 

                                                                                          

                                                                                             ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЉ                                                                                        

                                                                                             

                                                                                                         Ана Коесхалл

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti