Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "WBT for EmploYouth",  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske komisije,  ukazuje se potreba  za  angažovanjem PR agencije.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu, prema TOR-u (u prilogu), za mesečno angažovanje na realizaciji poslova na mesečnom nivou, a kompletna usluga treba da bude izvršena u periodu 15.09.2020-15.03.2022. godine. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do četvrtka 10.09.2020. godine do 16h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

11000 Beograd, Ilije Garašanina 53a/7

                          

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A),

  B - Tehničku specifikaciju - opis traženih usluga (Prilog B I),

  C - Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D - Opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  TOR (Projektni zadatak i obim poslova) overen.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Pružanje PR usluga, definisanih u TOR-u, u periodu od 15.09.2020. do 15.03.2022. godine.  

              

 1. Valuta

 

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, bez PDV-a.

Uplata iznosa najpovoljnijem  ponuđaču biće vršena sukcesivno na mesečnom nivou nakon dosavljanja i prihvatanja mesečnog izveštaja za izvršene usluge i dostavljanja fakture za taj mesec.

 

 1. Mesto  izvršenja usluge

Mesto izvršenja usluge je Beograda.

 

 1. Termini izvršenja usluge

Usluga će se izvršavati u terminu: od 15. septembra 2020.godine - do 15. marta 2022.godine.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do četvrtka 10.09.2020. godine do 16h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

                       

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Usled situacije sa korona virusom, ponude je moguće dostavljati i putem elektronske pošte na mejl: [email protected], najkasnije do četvrtka 10.09.2020. godine do 16h.

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je g-đa Bojana Jevtović, tel. 062 79 77 68.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 1. Dodatni uslovi koje ponuđač mora da ispuni

Kako bi mogli da se prijave na Javni poziv ponuđači moraju da ispunjavaju i dodatne uslove i to su:

 

 1. Realizacija PR usluga za neku organizaciju (vladinu ili nevladinu) a koja se odnosi na realizaciju nekog projekta dodeljenog od strane Evropske komisije, - DOKAZ: kopija ugovora sa organizacijom,
 2. Da ima minimum 3 osoba zaposlenih u stalnom random odnosu, od čega bar jedan zaposleni mora da se bavi odnosima sa javnošću, - DOKAZ: CV osobe zadužene za odnose sa javnošću.  

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 11.09.2020. god. u 11.00h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B I,
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 4. Svi dokazi o ispunjenju dodatnih uslova
 5. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača - Prilog D
 6. Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude - Prilog E
 7. Portfolio organizacije iz koga se vidi broj godina iskustva.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje broj učesnika, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena sobe/pansiona koja je ponuđena.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti