Beograd, 15.09.2020. godine

Referentni broj objave: DIVAC- KS- 01/20


A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE U OPŠTOJ BOLNICI, KRUŠEVAC

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za izvođenje radovana  unutrašnje gasne instalacije u opštoj bolnici, Kruševac potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B2 i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude se dostavljaju od 10h do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do petka 25.09.2020.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom naadresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda(Prilog A)

  B -  Predmer i predračun radova (Prilog B1 i B2)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude

Naziv i opistraženihradova sapotrebnimkoličinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B2

 

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om, ukoliko je porezni obveznik u sistemu PDV-a.

Uplateće se vršiti po dostavljenim overenim privremenim situacijama na adresu Fondacije.

 

3. Mesto izvršenja usluge

Ponuđač je u obavezi da izvrši radove unutrašnje gasne instalacije u opštoj bolnici, Kruševac. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

 

4. Rokovi izvršenja usluge

Izvođenje radova mora biti završeno u roku od 40 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda
 
Ponude  se dostavljaju od 10 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojemzahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 25.09.2020.godine, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu: 
                       
                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”
                        Ilije Garašanina 53a/7
                        11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenjaje Uroš Delić, tel. 062 778793

mail: [email protected]

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 28.09.2020 godine.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 120 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

  1. Popunjen i overen predmer i predračun - Prilog B1 i B2;

  2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre;

  3. Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke) ne stariji od 30 dana;

  4. Prilog o približnom dinamičkom planu izvođenja radova, obrađen nedelju po nedelju, da bi prikazali redosled po kojem će se radovi obavljati. (Imati u vidu da je ovo potrebno samo zbog informacije i neće stvarati ugovorne obaveze, izuzev završnog datuma u ugovoru);

  5. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C);

  6. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D);

  7. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E);

  8. Prilažemo pismo o namerama banke. Potvrđujemo da ćemo obezbediti Performativnu bankarsku garanciju u iznosu od 5% od vrednosti radova, te Bankarsku garanciju u iznosu 5% od iznosa Ugovora na period od 12 meseci od datuma završetka radova, a koja se odnosi na kvalitet radova; ili menica

Od 21.09.2020 do 23.09.2020. godine biće organizovana poseta objekta na kome će se izvoditi radovi u periodu od 10 do 14 časova. Za sve detalje pozvati kontakt osobu - Savo Stojanovic tel 063 11-241-157

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije- prilog B2, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu, za kompletnu grupu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti