Beograd, 17.09.2020.godine

Ref. oznaka nabavke: JN-2/1


 A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU LAKTOFRIZA

 

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i trenutno je toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

U okviru projekta “Podrška mladim poljoprivrednicima“,  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Fondacije I Opštine Čajetina ukazuje se potreba za nabavkom laktofriza za potrebe korisnika.

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laktofiza potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenomoj specifikaciji kao i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude  se mogu dostaviti lično svakog radnog dana 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do četvrtka 24.09.2020. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: JN-2/1 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu: 

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                      

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F - Slika ponuđenih artikala (Prilog F)

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Naziv I tehnički opis traženog artikala se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B.

            

2.  Cena i plaćanje

 

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana  nakon isporuke i dostavljanja potpisane otpremnice i original računa na adresu Fondacije.

3. Mesto isporuke

Ponuđač je  u obavezi da robu isporuči na adresu korisnika koja se nalazi na teritoriji opštine Čajetina selo Golovo. Tačna adresa, lokacija i kontakt osobe će biti navedene u porudžbenici koju izabrani dobavljač dobija nakon potpisivanja ugovora.

 

4. Rokovi isporuke

Isporuka ugovorenih količina roba će biti izvršena najkasnije u roku od 25 dana od dobijanja porudžbenice.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se mogu dostaviti lično svaki radni  dan 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do četvrtka 24.09.2020. do 10 časova. Svaka koverta sa

ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: JN-2/1 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

             

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd 

                      

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Uroš Delić tel. 062 / 778 793                            

                      

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u četvrtak 24.09.2020.god. sa početkom u 12 časova u prostorijama Fondacije i svi zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta

 

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

  2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

  5. Katalošku sliku ponuđenog artikla

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

Kriterijum koji će se koristiti prilikom izbora ponuđača je CENA.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju,  koje ne stignu u predviđenom, neće se uzeti u proces razmatranja.

                                                                                                    

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti