Beograd, 29.09.2020. godine

Ref.Br: DIVAC-IKEA-01

 

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU 600 PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA NAJUGROŽENIJE U 6 OPŠTINA U SRBIJI I ARTIKALA ZA POTREBE NARODNE KUHINJE U BEOGRADU

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE I ARTIKALA ZA POTREBE NARODNE KUHINJE

 

U okviru projekta „A place called home“, Fondacija Ana i Vlade Divac,u saradnji sa IKEA, realizuje aktivnosti distribucije humanitarne pomoći različitim ranjivim kategorijama kao i isporuke namirnica Narodnoj kuhinji. U okviru planirane pomoći potrebno je da nabavimo i isporučimo 600 paketa hrane i higijene, kao i namirnice za potrebe pravljenja jela u Narodnoj kuhinji, te Vas molimo da nam dostavite Vašu ponudu.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku 600 paketa hrane i higijene u 6 opština u Srbiji, kao i namirnice za potrebe pravljenja jela u Narodnoj kuhinji u Beogradu, potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude  se mogu dostaviti lično svakog radnog dana 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do ponedeljka 05.10.2020. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: DIVAC-IKEA-01. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu: 

              

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

NAPOMENA: Obaveza ponuđača je da do ponedeljka 05.10.2020.godine do 10h dostave i uzorke paketa namirnica.

                                                                                                            

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

                           

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude 

Naziv  i  opis traženih paketa kao artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Rok trajanja za svaki ponuđeni artikal mora biti minimalno 6 meseci od datuma isporuke istih.  

 

NAPOMENA: Paketi namirnica moraju biti spakovani u kartonske kutije tako da su hrana i higijena fizički odvojeni. Ponuđač je takođe u obavezi da prilikom pakovanja na kutije paketa nalepi nalepnice koje će mu biti obezbeđene od strane Fondacije.

        

2.         Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om. 

 

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana  nakon isporuke i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije. 

 

3. Mesto isporuke

Ponuđač je  u obavezi da robu isporuči na teritoriji  6 opština u Srbiji, na teritoriji: Čačka, Užica, Niša, Aranđelovca, Trstenika i Beograda. Tačne adrese i kontakti će biti naznačeni u porudžbenici.

 

4. Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena do 16.11.2020.godine

Isporuka  600 paketa hrane i higijene u 6 opština u Srbiji  mora biti završena do 16.11.2020.god.

Isporuka namirnica za Narodnu kuhinju u Beogradu  se vrši 3 puta i sve 3 isporuke moraju biti završene do 16.11.2020. god. Porudžbenice će biti  poslate od strane Fondacije. Tačne adrese i kontakti će biti naznačeni u porudžbenici.

 

5. Jezik ponude 

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku. 

 

6. Dostavljanje ponuda 

Ponude  se dostavljaju od 10 do 14h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 05.10.2020.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu: 

 

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

 

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je  Katarina Kukolj, tel. 062 / 79 77 64

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 05.10.2020.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE. 

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka. 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta: 

a) Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B 

b) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre

c) Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

d) Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f) Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

g) Kopiju H.A.C.C.P. sertifikat u delokrugu prijema, skladištenja, veleprodaje i distribucije

               prehrambenih proizvoda

h) Kopiju ISO setifikata u delokrugu skladištenja, veleprodaje i distribucije predmeta opšte 

              Upotrebe

j) Upakovani uzorci paketa.

 

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba, ugovori količinu artikala koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - dokument B,   pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena (u roku od 90 dana).

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove.

Ugovor će potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu za kompletnu grupu.

 

 

8. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je CENA.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i uzorke i koji se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

                               

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti