Beograd, 29.9.2020.godine

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGE AGENCIJE ZA ORGANIZOVANJE TRI TRENINGA, KONFERENCIJE I NOĆENJA

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "Održivi razvoj za sve", koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane vlade Švajcarske I Nemačke  a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ukazuje se potreba  za  uslugama agencije koja bi organizovala treninge, konferenciju kao i noćenja u raznim gradovima po Srbiji.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B, kao i minimalne uslove koju ponudjene lokacije moraju da imaju - PRILOG B1. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG1 - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede  07.10.2020.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                          

                                                                                              

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A -  Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Minimalni uslovi koji moraju da se ispune (Prilog BI)

  D -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  E -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  F -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  G -  Posebni uslovi - Prilog B1

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

  1. Predmet ponude

Lot1. Organizovanje treninga I konferencije koji uključuju salu sa svom pratećom opremom, usluge manipulativnog radnika, kafe pauze, ketreing, osveženje, troškove puta, kao i organizovanje noćenja sa doručkom na teritoriji Zlatiborski okruga i Čajetini. Organizovanje 3 treninga u trajanju od po 2 dana (2 noćenja) za 14 osoba za koje treba obezbediti smeštaj ( za 10 osoba), u sali za rad 14 osoba. Takođe treba obezbediti ručkove I kafe pauzu po treningu. Lot2. Organizovanje jednodnevne Regionalne konferencije za 40 osoba za koje treba obezbediti smeštaj (16 osoba - 10 osoba za 1 noćenje i 6 osoba za 2 noćenja)  u sali za rad 40 ljudi. Takođe treba obezbediti Ketering sa osveženjem za 40 osoba.

              

  1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima sa i bez PDV-a.

Obzirom da su sredstva projekta oslobođena plaćanja PDV ,uplate će se izvršavati sukcesivno po završenom događaju, u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava oslobođenja kod PDV-a, a nakon dostavljanja originalnog računa, najkasnije u roku od 7 radnih dana.

 

  1. Mesto  održavanja treninga I regionalne konferencije

Mesto održavanja događaja je teritorija Srbije, Zlatiborski okrug i opština Čajetina.

 

  1. Termini održavanja treninga I Regionalne konferencije

Treninzi će se održavati u period od 10. oktobra 2020 do 28. februara 2021.godine. Regionalna konferencija će se održati u period od 1. Februara 2021. Do 15. Marta 2021.godine.

 

  1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG1- NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 07.10.2020.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu: 

 

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-din Kemal Gegić, tel. 062 778-794.

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

7. Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene 08.10.2020.god. u 12.00h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE. 

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka. 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 190 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta: 

 

a) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B 

b) Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C

c) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D

d) Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje broj učesnika, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena sobe/pansiona koja je ponuđena.

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA.

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                         

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac 

                                                                 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Miodrag Bogdanović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti