Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj - USAID sprovodi projekat “Framework for Giving” (Projekat za unapređenje okvira za davanje) koji ima za cilj unapređenja zakonodavnog okvira za doniranje, promociju dobročinstva i razvoja kulture davanja i razvoj filantropske infrastrukture. Fonadcija Ana i Vlade Divac projekat realizuje kao deo Koalicije za dobročinstvo, koju pored Fondacije Ana i Vlade Divac, čine Trag Fondacija, Smart Kolektiv, Fondacija Katalist, Srpski filantropski forum i podržavaju Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Donacije.rs je jedina domaća crowdfunding platforma namenjena neprofitnim organizacijama, koja uspešno postoji od 9. marta 2018. godine. Putem Donacije.rs neprofitne organizacije lansiraju kampanje koje za cilj imaju online prikupljanje sredstava (od građana i kompanija) za sprovođenje projekata od opšteg dobra.

 

Za potrebe promocije platforme Donacije.rs potrebno je izraditi:

• Jedan promotivni video spot u trajanju od tri minuta, namenjen opštoj javnosti i potencijalnim podržavaocima/donatorima, koji će predstaviti najbolje primere kampanja koje su u prethodne dve godine vođene na Donacije.rs.

• Pet edukativnih video spotova u trajanju od po pet minuta, namenjenih neprofitnim organizacijama potencijalnim korisnicima platforme, koji će predstaviti osnovne koncepte i principe sprovođenja crowdfunding kampanja.

Fondacija Ana i Vlade Divac poziva produkcijske i/ili marketinške agencije da dostave svoje ponude za sledeći angažman:

• Snimanje na terenu, montaža i produkcija jednog promotivnog video spota (napomena: snimanja će se obaviti u Beogradu, Zrenjaninu, Nišu i Prijepolju).

• Snimanje u studiju ili kancelariji, montaža i produkcija pet edukativnih video spotova (napomena: snimanje će se obaviti u Beogradu

Okviran raspored aktivnosti:

• Raspisivanje poziva:    25. septembar 2020. godine

• Zatvaranje poziva:       9. okotobar 2020. godine

• Selekcija agencije:       13. oktobar 2020. godine

• Snimanje:                      oktobar 2020. godine

• Produkcija:                    novembar 2020. godine

Za potrebe realizacije projekta i njegovih ciljeva i aktivnosti potrebno je da nam dostavite svoju ponudu koja obuhvata:

 • Finansijsku ponudu
 • Portfolio agencije/konzorcijuma
 • Spisak članova tima
 • Traženu prateću dokumentaciju

Ponudu treba dostaviti u štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVD-u).

Traženu prateću dokumentaciju čini:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre,

b) Lista ranijih projekata koji svojim kvalitetom preporučuju ponuđača

c) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B i B1)

d) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)  Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 15 časova u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv F4G/5 - NE OTVARATI*) najkasnije do petka 9. 10. 2020. godine, a na sledeće načine: 

lično ili poštom na adresu:         

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.                                                                                           

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Projektni zadatak (ToR)  za usluge produkcije (Prilog B)

  B1 - Tehničku speciikaciju usluga - Ponudu (Prilog B1)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE

 1. Predmet ponude

Usluge produkcije za potrebe promocije platforme donacije.rs u okviru projekta Framework for Giving (Projekat za unapređenje okvira za davanja) definisanih u Prilogu B - ToR u periodu od 15. oktobra 2020. do 15. novembra 2020. godine.

 1. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u RSD  i bez PDV-a.

 • ćanje izvršenih usluga će biti 50% avansno i 50% na po isporučivanju i odobrenju finalnih video materijala, dobijanju računa i prihvatanju izveštaja o izvršenim poslovima.
 1. Teritorija

Ponuđač je u obavezi da bude registrovan na teritoriji Republike Srbije i uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije.

 1. Rokovi isporuke

Izabrani najpovoljniji Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni akcioni plan promocije, koji se definiše na kvartalnom nivou.

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 1. Dostavljanje ponuda

Ponuda treba da sadrži:

 • Finansijsku ponudu
 • Portfolio agencije/konzorcijuma
 • Spisak članova tima
 • Traženu prateću dokumentaciju

Ponudu treba dostaviti u štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVD-u).

Traženu prateću dokumentaciju čini:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre,

b) Lista ranijih projekata koji svojim kvalitetom preporučuju ponuđača

c) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B i B1)

d) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)  Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E).

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Pitanja mogu da se uput putem elektronske pošte: [email protected]

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese. Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA” Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u utorak 13. 10. 2020. godine u 12:30 sati.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu uz obavezno nošenje maski i rukavica.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 20 dana nakon roka za predaju ponuda.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Fondacija  će, u zavisnosti od konkretnog posla, kombinovati usluge iz ponude, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.

 1. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

 

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije i njenih partnera (Catalyst Balkans), će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru tri najpovoljnije ponude čiji ponuđači će biti pozvani na predstavljanje. Nakon toga, Komisija će izabrati najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. Kvalitet - na osnovu predstavljene liste projekata koje preporučuju agenciju
 2. Cena

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti