A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje pravnih usluga za potrebe realizacije projekta „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda"

Referentni broj nabavke: DIVAC – GIZ-R - 01

UVOD:

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi projekat „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“.

Projekat predviđa različite obuke i sticanje kvalifikacija, zapošljavanje kod poznatog poslodavca, kao i podršku razvoju preduzetništva za pripadnike Romske zajednice i druge marginalizovane grupe.

Kako bismo izabrali pravno lice koje poseduje neophodnu ekspertizu za obavljanje poslova iz ToR-a (Prilog B) (u daljem tekstu Ponuđač) za potrebe realizacije projekta i njegovih ciljeva i aktivnosti potrebno je da nam dostavite svoju:

 1. ponudu na formularu (B1)

 2. traženu prateću dokumentaciju

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre ili Advokatske komore,

 2. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu (Prilog B1)

 3. Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 4. Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D ili D1)

 5. Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E) f ) Listu eksperata iz ovih oblasti i CV osobe koja će biti angažovana

 6. Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

 

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom i elektronskom formatu (na CD- u/DVDu).

 

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC - GIZ-R - 01 -  NE OTVARATI*) najkasnije do utorka 03.11.2020. godine do 10 časova, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac” Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 03.11.2020

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti) sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

 

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Projektni zadatak (ToR) za ekspertske pravne usluge (Prilog B) B1 - Tehnička speciikacija usluga - Ponudu (Prilog B1)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D ili D1)

E - Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

 

1. Predmet ponude

Ekspertske pravne usluge za potrebe promocije projekta „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“ definisanih u Prilogu B - ToR u periodu od novembra 2020. do avgusta 2021. godine.

 

2. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u EUR i bez PDV-a. Vrednost usluge je maksimalno 1.500 evra u bruto iznosu.

Ponuda treba da obuhvati ukupnu vrednost usluga navedenih u Projektnom zadatku (ToR) tokom celog projekta. Plaćanje izvršenih usluga će biti po dobijanju fakture u skladu sa poslovima realizovanim u prethodnom periodu i prihvatanju izveštaja o izvršenim poslovima.

Ukupan iznos svih faktura ne može biti viši od iznosa navedenog u ponudi.

 

3. Teritorija

Ponuđač je u obavezi da bude registrovan na teritoriji Republike Srbije i uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije.

 

4. Rokovi isporuke

Izabrani Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni akcioni plan, koji se definiše na godišnjem i kvartalnom nivou.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda

Potrebno je da nam dostavite:

1. ponudu na formularu (B1)

2. traženu prateću dokumentaciju

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 • Izvod iz registra Agencije za Privredne registre ili Advokatske komore,

 • Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu (Prilog B1)

 • Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 • Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D ili D1)

 • Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 • Listu eksperata iz ovih oblasti

 • Referencnu listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

 

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom i elektronskom formatu (na CD- u/DVDu).

 

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC - GIZ-R - 01 - NE OTVARATI*) najkasnije do utorka 03.11.2020.godine, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac” Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 03.11.2020.

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Uroš Delić, e-mail: [email protected]

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u sredu 04.11.2020. godine u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda. Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

1.ponudu na formularu (B1)

2.traženu prateću dokumentaciju

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre ili Advokatske komore,

 2. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu (Prilog B1)

 3. Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 4. Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D ili D1)

 5. Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E) 

 6. Listu eksperata iz ovih oblasti

 7. Referencnu listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

 

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom i elektronskom formatu (na CD- u/DVDu).

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

 

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu. Odluka će biti poslata na e-mail koji Ponuđač navede u Prilogu D ili D1.

 

Agencija može ponuditi i pro bono usluge sa ciljem promocije društveno-odgovornog poslovanja.

 

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. Cena usluga

 2. Lista eksperata sa biografijama

 3. Reference sa prethodnih projekata

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti